zwembaandiagram

Wat is een zwembaandiagram? Zwembaandiagram in een notendop

Zwembaandiagrammen zijn een soort cross-functioneel stroomdiagram dat in 1990 is ontwikkeld door organisatieadviseurs Geary Rummler en Alan Brache. Het paar bouwde voort op reeds bestaande procesdiagrammen met meerdere kolommen om processen waarbij meer dan één eenheid of afdeling betrokken was beter te illustreren. Een zwembaandiagram wordt gebruikt in processtroomdiagrammen om het delen van taken en taakverantwoordelijkheid te verduidelijken.

Zwembaandiagrammen begrijpen

Zwembaandiagrammen verschillen van conventionele stroomdiagrammen doordat processen en beslissingen visueel worden gegroepeerd in banen met behulp van parallelle lijnen. Elke baan vertegenwoordigt op zijn beurt een enkele persoon, groep, subproces, afdeling of informatiesysteem. 

Richtingspijlen kruisen vervolgens zwembanen om weer te geven hoe informatie of materialen door de verschillende subprocessen gaan, waardoor duidelijkheid wordt verschaft over de afdelingen of medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde reeks acties.

Net als een conventioneel stroomdiagram gebruiken zwembaandiagrammen echter richtingspijlen om de volgorde van gebeurtenissen in een algemeen proces van begin tot eind weer te geven. 

Bedrijven gebruiken zwembaandiagrammen om:

 • Identificeer knelpunten, vertragingen, overtolligheden en overbodige stappen om processen te stroomlijnen.
 • Standaardiseer werkprocessen en documenteer ze vervolgens in een formaat dat gemakkelijk te delen en te begrijpen is.
 • Zorg ervoor dat alle benodigde partijen betrokken zijn bij een proces, en
 • Verhoog de operationele transparantie en samenwerking tussen afdelingen

Een zwembaandiagram maken

Het maken van een zwembaandiagram is een kwestie van een paar eenvoudige stappen:

 1. Bepaal het doel – hierdoor kan het bedrijf identificeren welk proces of welke processen moeten worden geanalyseerd. Welk detailniveau is vereist om voldoende begrip te hebben?
 2. Segmenteer het werk – het proces opsplitsen in zijn samenstellende delen en duidelijk de grenzen van het te bestuderen proces aangeven. 
 3. Wijs zwembanen aan – zoals eerder opgemerkt, kunnen dit afdelingen, groepen, medewerkers of informatiesystemen zijn.
 4. Onderzoek de processtappen – dit wordt bereikt door de onderlinge verbondenheid tussen elke rijstrook vast te leggen. Het is belangrijk om te beginnen met het documenteren van het proces zoals het bestaat en vervolgens te zoeken naar proceshiaten, overtolligheden of dubbele stappen. Zwembaandiagrammen kunnen met de hand worden getekend of worden gemaakt met software zoals Microsoft Word en Microsoft PowerPoint. Welke methode u ook kiest, gebruik standaardsymbolen om elke processtap opeenvolgend weer te geven in de bijbehorende zwembaan.
 5. Bevestig het diagram: – overleggen met personen die bekend zijn met het proces en waar nodig bijsturen.
 6. Implementeer het diagram – dit kan inhouden dat het diagram wordt opgenomen in een nieuwe standaardwerkwijze of als referentie-instrument voor kwaliteits- of opleidingsdoeleinden. Als alternatief kunnen nieuwe diagrammen worden ontworpen voor hetzelfde proces om verschillende benaderingen te vergelijken en de beste weg vooruit te kiezen.

Voorbeelden van zwembaandiagrammen

De toepassing van zwembaandiagrammen is bijna onbeperkt, maar we hebben hieronder enkele voorbeelden gegeven die het meest relevant zijn voor een organisatorische context.

Laten we er meteen in duiken.

Arbeidscontractbeheer

Dit voorbeeld kan organisaties helpen het managementproces van nieuwe medewerkers beter te begrijpen. Het kan de volgende zwembanen en processtappen bevatten:

 1. Werknemer – inschrijving nieuwe werknemer, proeftijd verstreken, overeenkomst contractwijziging ondertekenen, contract verlopen.
 2. Medewerker afdeling – prestatiebeoordeling.
 3. Afdeling Personeelszaken – ontslag werknemer (indien niet gekwalificeerd), arbeidsovereenkomst ondertekenen, contractwijziging vaststellen, archiefdossier inroepen, scheidingsprocedure inroepen.
 4. Documenten – arbeidsovereenkomst, gewijzigd contact, beëindigingsbrief arbeidsovereenkomst, overeenkomst wijziging contract.

Voorraadbeheer

Zwembaandiagrammen kunnen ook het hele proces van inventaris beheer van verzending tot crediteurenadministratie. Inventarisatie zwembanen en de bijbehorende processtappen omvatten:

 1. Verkoopafdeling – verzending van de bestelling van de klant.
 2. Productie afdeling – voorraadaanvraag, voorraadaanvraag, productie.
 3. Afdeling kwaliteitscontrole - kwaliteitsinspectie.
 4. Inkoopafdeling – materiaal inkoop, inkoopfactuur.
 5. Magazijn – voorraad in, voorraad uit, orderafhandeling.
 6. Financiële afdeling – te betalen rekeningen.

Softwareservice

Dit zwembaandiagram behandelt specifiek de verwerking van klantverzoeken tijdens het gebruik van software, inclusief foutdetectie en de distributie van een foutloos product terug naar de klant. De volgende zwembanen en processtappen zijn van toepassing:

 1. – verzoek van de klant om hulp of foutrapportage, feedback na de service.
 2. SOLDEN - verkoopprobleem, los het probleem op en reageer op de klant, bevestig dat het probleem is opgelost.
 3. Technische ondersteuning – nieuw technisch probleem, oplossing bepalen, oplossing rapporteren aan verkoop, het door de tester geïdentificeerde probleem oplossen, de klant vragen om het probleem te verduidelijken als het niet kan worden gereproduceerd. 
 4. tester – test de aanwezigheid van het probleem, bepaal de herhaalbaarheid van het probleem, test problemen die zijn opgelost door het ontwikkelteam.
 5. Ontwikkelingsteam – fouten melden, technische werkzaamheden uitvoeren analyse, los probleem op.

Wijzig beheer

Swimlanes kunnen ook worden gebruikt in verandermanagementprocessen die soms complex zijn en waarbij de status-quo moet worden verstoord. Laten we een voorbeeld bekijken met zes verschillende zwembanen en hun processtappen:

 1. Verander indicator – de wijziging aanvragen.
 2. Adviesraad voor noodgevallen – noodwijziging evalueren, de noodwijziging goedkeuren of afwijzen.
 3. Adviesraad wijzigen – wijziging evalueren, de wijziging goedkeuren of afwijzen.
 4. Beheerder wijzigen – de wijziging beoordelen, het type wijziging bepalen (noodgeval of niet-noodgeval), toestemming geven voor implementatie, relevante bedrijfsafdelingen informeren.
 5. Builder wijzigen – bouw de wijziging op met gegevensopslag, back-outplan en implementatieplan, test de wijziging, bekijk de wijziging na de implementatie.
 6. uitvoerder – de datum van implementatie van de wijziging plannen, de wijziging doorvoeren, bepalen of de implementatie succesvol was, zo nodig terugtrekken uit de wijziging.

Productieprocessen

Het laatste voorbeeld bestaat uit een zwembaandiagram dat kan worden gebruikt om de bedrijfsproductie-efficiëntie te verbeteren, van de verwerving van grondstoffen tot de distributie van het eindproduct:

 1. Verkoopafdeling - bestelling ontvangen, dierenarts bestelling, bestelling plaatsen, betaling innen, vrijgeven voor levering.
 2. Onderzoek en ontwikkeling – maak een nieuw technologiedossier aan.
 3. Productieplanning - orderbeoordeling, productieschema maken, materialen bevestigen, assemblageproces, productietempo handhaven.
 4. Werkplaats – producten produceren, producten opslaan.
 5. Inkoopafdeling - materiaalbehoeften definiëren, inkooporders plaatsen, bestellingen opvolgen en bevestigen.

Sleutelfaciliteiten:

 • Een zwembaandiagram wordt gebruikt in processtroomdiagrammen om het delen van taken en taakverantwoordelijkheid te verduidelijken. Deze stroomdiagrammen zijn in 1990 ontwikkeld door organisatieadviseurs Geary Rummler en Alan Brache.
 • Een zwembaandiagram wordt gebruikt om processen te stroomlijnen, rollen en verantwoordelijkheden af ​​te bakenen en de transparantie en samenwerking tussen gerelateerde afdelingen te vergroten.
 • Een zwembaandiagram kan met de hand worden getekend of worden gemaakt met behulp van stroomdiagramsoftware. Bedrijven moeten eerst een doel bepalen en achteruit werken om de processtappen te identificeren die nodig zijn om dit te bereiken. Degenen die bekend zijn met het proces moeten worden geraadpleegd voordat het wordt geaccepteerd in standaard operationele procedures of training.

Verbonden analysekaders

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van ontwerpfouten in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Monte Carlo-analyse

monte-carlo-analyse
de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

CATWOE-analyse

catwoe-analyse
De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie die bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De KATTWEE analyse is een diepgaande en holistische benadering van probleemoplossing omdat het bedrijven in staat stelt om alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit de gebruikelijke denkwijzen die anders een belemmering zouden vormen groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE analyse stelt bedrijven in staat meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

VTDF-framework

concurrentie-analyse
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrent analyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse gebruikt in zakelijke besluitvorming die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste impact hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces dat de identificatie van vergelijkbare organisaties mogelijk maakt om te worden gebruikt als een vergelijking om de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf te begrijpen. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Van het vergelijkbare bedrijf analyse het is mogelijk om het competitieve landschap van de doelorganisatie te begrijpen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene verkoop milieu.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Financiële structuur

financiële structuur
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Value Investing

waardebeleggen
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

Financiële Analyse

financiële boekhouding
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.

Postmortale analyse

post-mortem-analyse
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.

Root Cause Analysis

root-cause-analyse
In wezen een oorzaak analyse omvat het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse

Break-even analyse

break-even-analyse
een break-even analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om zijn productiekosten te dekken. Een break-even analyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om de initiële investering te dekken of terug te verdienen. 

Beslissingsanalyse

beslissingsanalyse
Stanford University Professor Ronald A. Howard eerste gedefinieerde beslissing analyse als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard vele doctoraatsthesissen over dit onderwerp begeleid over onderwerpen als de verwijdering van nucleair afval, investeringsplanning, orkaanzaaien en onderzoek strategie. Beslissing analyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.

DESTEP-analyse

destep-analyse
EEN ONTSTAP analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP analyse is een uitbreiding van de populaire PEST analyse gemaakt door Harvard Business School-professor Francis J. Aguilar. De DESTEP analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

STEEP-analyse

steile analyse
De STEEP-analyse is een hulpmiddel om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf kerngebieden waarop de analyse zich richt: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, milieu/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

Op activiteiten gebaseerd beheer

activiteit-gebaseerd-management-abm
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.

PMESII-PT-analyse

pmesii-pt
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een ​​meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.

RUIMTE-analyse

ruimte-analyse
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning. 

Lotus-diagram

lotusdiagram
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.

Functionele ontbinding

functionele ontleding
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Analyse van belanghebbenden

stakeholder-analyse
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.

Strategische analyse

strategische analyse
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterPorter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-frameworkBCG MatrixGE McKinsey-matrixKotter's 8-stappen veranderingsmodel.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA