projectmanagement versus programmamanagement

Projectmanagement vs. Programmabeheer

Kritische verschillen tussen projectmanagement en programmamanagement zijn:

1. Omvang: terwijl projectmanagers zich richten op specifieke projecten, coördineren programmamanagers een portfolio van projecten.

2. Doelstellingen: waar projectmanagers zich richten op het opleveren van een projecttijdlijn, optimaliseert de programmamanager voor het realiseren van meerdere projecten tegelijk.

3: belanghebbenden: projectmanager werkt samen met specifieke belanghebbenden om het project op te leveren. Terwijl programmamanagers mogelijk met meerdere belanghebbenden werken.

4 tijdsbestek: projectmanagers zijn misschien gefocust op kortetermijndoelen, terwijl programmamanagers misschien meer gericht zijn op langetermijndoelen omdat ze succes moeten hebben bij meerdere projecten.

ScenarioProject ManagementProgram Management
DefinitieProjectmanagement omvat het plannen, uitvoeren en controleren van taken en activiteiten om specifieke doelen binnen een bepaald tijdsbestek en budget te bereiken. Projecten hebben een duidelijk begin en einde.Programmamanagement richt zich op het coördineren van meerdere onderling verbonden projecten en initiatieven die gezamenlijk aansluiten bij de strategische doelstellingen van een organisatie. Programma's omvatten vaak het beheren van afhankelijkheden en middelen tussen projecten.
strekkingProjecten hebben duidelijk gedefinieerde scopes, doelstellingen en deliverables. Het zijn tijdelijke inspanningen die zijn ontworpen om specifieke resultaten te bereiken.Programma's omvatten meerdere gerelateerde projecten en activiteiten die bijdragen aan het bereiken van bredere organisatiedoelen. Ze richten zich op complexe en strategische initiatieven.
ObjectiefProjectmanagement heeft tot doel een specifiek project met succes af te ronden, de vooraf gedefinieerde doelen te bereiken en de verwachte resultaten te leveren.Programmamanagement heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle projecten binnen een programma gezamenlijk aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie en maximale waarde opleveren.
DuurProjecten hebben een beperkte looptijd, variërend van dagen tot jaren, met gedefinieerde begin- en einddata.Programma's hebben doorgaans een langere looptijd en kunnen doorlopend zijn, omdat ze toezicht houden op een portfolio van projecten die meerdere jaren kunnen bestrijken of aansluiten bij de langetermijnstrategie van de organisatie.
Toewijzing van middelenProjectmanagers wijzen middelen toe aan individuele projecten, waarbij de nadruk ligt op het voldoen aan projectspecifieke behoeften, zoals personeel, budgetten en uitrusting.Programmamanagers wijzen middelen toe en optimaliseren deze over meerdere projecten binnen het programma om ervoor te zorgen dat de algemene doelstellingen efficiënt en zonder knelpunten in de middelen worden bereikt.
Stakeholder ManagementProjectmanagers beheren voornamelijk belanghebbenden die verband houden met hun specifieke project. Communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden zijn projectgericht.Programmamanagers hebben te maken met een bredere groep belanghebbenden, inclusief die op organisatieniveau, terwijl zij toezicht houden op meerdere projecten die van invloed kunnen zijn op de strategie en activiteiten van de organisatie.
RISICO BEHEERProjectmanagers identificeren en beheren risico's die specifiek zijn voor hun project, waarbij ze zich richten op factoren die van invloed kunnen zijn op de reikwijdte, planning en budget van het project.Programmamanagers beoordelen risico's op programmaniveau en overwegen hoe onderlinge afhankelijkheden tussen projecten de programmaresultaten en organisatiedoelen kunnen beïnvloeden.
KwaliteitsborgingProjectmanagers zorgen ervoor dat de kwaliteit van de projectresultaten voldoet aan vooraf gedefinieerde normen en vereisten. De kwaliteitscontrole is projectspecifiek.Programmamanagers stellen kwaliteitsborgingsprocessen op die het totale programma bepalen, waardoor consistentie in normen en kwaliteit voor meerdere projecten wordt gewaarborgd.
Change ManagementProjectmanagers kunnen verandermanagementprocessen binnen hun project implementeren om veranderingen in de projectomvang, vereisten of doelstellingen aan te pakken.Programmamanagers houden toezicht op de inspanningen op het gebied van verandermanagement op programmaniveau, waarbij de nadruk ligt op het afstemmen van veranderingen tussen projecten en het minimaliseren van verstoringen van organisatorische processen.
budgetbeheerProjectmanagers beheren projectbudgetten, bewaken de uitgaven en zorgen ervoor dat het project binnen de goedgekeurde budgetbeperkingen blijft.Programmamanagers beheren programmabudgetten, waaronder mogelijk het samenvoegen van de budgetten van individuele projecten binnen het programma, en het afstemmen ervan op strategische prioriteiten.
RapportageProjectmanagers bieden projectspecifieke rapporten, gericht op de projectvoortgang, problemen en prestaties ten opzichte van de projectdoelstellingen.Programmamanagers bieden rapporten op programmaniveau die informatie uit meerdere projecten consolideren en een holistisch beeld bieden van de programmastatus, risico's en afstemming op strategische doelen.
BestuurProjectgovernance is beperkt tot individuele projecten en omvat projectsponsors en belanghebbenden die toezicht houden op de projectuitvoering.Programmabeheer strekt zich uit tot het programmaniveau, waarbij programmasponsors, stuurgroepen en uitvoerend leiderschap betrokken zijn om de strategische afstemming en het succes van het programma te begeleiden en te overzien.
ClosureProjectafsluiting omvat het finaliseren van alle projectactiviteiten, het leveren van projectresultaten en het garanderen dat de projectdoelstellingen zijn behaald.Het afsluiten van een programma houdt in dat het algehele succes van het programma wordt geëvalueerd, dat het aansluit bij de doelstellingen van de organisatie en dat eventuele openstaande problemen of risico's in meerdere projecten worden aangepakt.
CarrièrerollenProjectmanagers richten zich doorgaans op het beheren van individuele projecten en het bevorderen van hun carrière in projectmanagement.Programmamanagers hebben vaak uitgebreidere ervaring en verantwoordelijkheden, houden toezicht op meerdere projecten en dragen bij aan de strategische richting van een organisatie.
SuccesstatistiekenProjectsucces wordt doorgaans gemeten aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria, zoals het voldoen aan de projectomvang, planning, budget en kwaliteitseisen.Het succes van het programma wordt gemeten op basis van hoe effectief het programma aansluit bij de strategische doelstellingen, waarde toevoegt aan de organisatie en de gewenste resultaten behaalt voor alle opgenomen projecten.
Focus op resultatenProjectmanagement legt de nadruk op het opleveren van projectspecifieke resultaten en resultaten, met een primaire focus op voltooiing binnen de reikwijdte van het project.Programmamanagement legt de nadruk op de afstemming van projectresultaten op de strategische doelstellingen van de organisatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op het leveren van waarde die verder gaat dan individuele projecten.
Flexibiliteit van hulpbronnenProjectmanagers hebben mogelijk een beperkte flexibiliteit bij het toewijzen van middelen aan projecten, aangezien middelen voornamelijk aan specifieke projecten worden toegewezen.Programmamanagers beschikken over een grotere flexibiliteit in de middelen, waardoor zij middelen naar behoefte kunnen toewijzen en opnieuw kunnen toewijzen om de programmadoelstellingen te bereiken en de resultaten te optimaliseren.
CommunicatiecomplexiteitDe projectcommunicatie vindt primair plaats binnen het projectteam en met belanghebbenden die direct bij het project betrokken zijn.Programmacommunicatie strekt zich uit tot een bredere groep belanghebbenden, inclusief degenen met organisatorische, strategische of programmabrede belangen.

Project Management

project management
Projectmanagement is cruciaal voor elk succes bedrijfsdeskundigen onderneming, vooral binnen startups. Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen die ervoor zorgen dat doelen efficiënt worden bereikt. Je moet ook risico's beoordelen en op problemen anticiperen om ervoor te zorgen dat projecten zonder onderbreking doorgaan.

Program Management

programmabeheer
Programmamanagement is een systematische benadering van het managen van meerdere gerelateerde projecten waarbij alle aspecten van het programma worden gepland, georganiseerd, gecontroleerd en gecontroleerd om strategische doelen te bereiken door waarde door gecoördineerde inspanningen.

Overeenkomsten tussen projectmanagement en programmamanagement:

 • Beheersnadruk: Zowel projectmanagement als programmamanagement omvatten het plannen, organiseren en coördineren van inspanningen om specifieke doelstellingen te bereiken.
 • Doelgericht: Het zijn beide doelgerichte disciplines, gericht op resultaat waarde en de gewenste resultaten te bereiken.
 • Risicomanagement: Beide rollen omvatten het beoordelen en beheren van risico's om een ​​soepele project- of programma-uitvoering te garanderen.
 • Monitoring en controle: Zowel project- als programmamanagers moeten de voortgang bewaken en activiteiten controleren om op schema te blijven.

Verschillen tussen projectmanagement en programmamanagement:

 • Domein:
  • Projectmanagement richt zich op het managen van individuele projecten met een specifieke reikwijdte, doelstellingen en tijdlijn.
  • Programmamanagement omvat het coördineren van een portfolio van gerelateerde projecten en initiatieven om strategische doelen te bereiken.
 • doelstellingen:
  • Projectmanagers richten zich op het behalen van de doelstellingen van een enkel project, het halen van specifieke tijdlijnen en deliverables.
  • Programmamanagers optimaliseren voor het bereiken van meerdere projecten, stemmen ze af op strategische doelen en leveren op waarde door het programma heen.
 • Belanghebbenden:
  • Projectmanagers werken voornamelijk met belanghebbenden die verband houden met hun specifieke project, waardoor het projectsucces wordt gegarandeerd.
  • Programmamanagers werken met meerdere belanghebbenden, coördineren de inspanningen van verschillende projecten en stemmen ze af op de algemene strategische doelstellingen van het programma.
 • Tijdsbestek:
  • Projectmanagers zijn doorgaans gericht op kortetermijndoelen en leveren hun projecten binnen een bepaalde tijdlijn op.
  • Programmamanagers hebben een focus op de langere termijn omdat ze het succes en de afstemming van meerdere projecten over een langere periode moeten waarborgen.
 • Nadering:
  • Projectmanagement is meer gericht op de tactische uitvoering van specifieke taken om projectresultaten te behalen.
  • Programmabeheer hanteert een meer strategische benadering, waarbij projecten worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en het algehele succes van het programma wordt gegarandeerd.
 • complexiteit:
  • Projectmanagement houdt zich bezig met individuele projecten, die specifieke complexiteit kunnen hebben, maar niet zo uitgebreid zijn als het managen van een programma met meerdere onderling gerelateerde projecten.
  • Programmamanagement omvat het omgaan met een hoger niveau van complexiteit vanwege de coördinatie en integratie van verschillende projecten en hun impact op strategische doelen.
 • Beslissingsbevoegdheid:
  • Projectmanagers hebben beslissingsbevoegdheid binnen de reikwijdte van hun projecten.
  • Programmamanagers moeten vaak beslissingen nemen op een hoger organisatieniveau om projecten af ​​te stemmen op de bredere programmadoelstellingen.

Case Study's

1. Omvang:

Project management: John is projectmanager voor een softwarebedrijf en houdt momenteel toezicht op de ontwikkeling van een nieuwe mobiele applicatie. Zijn reikwijdte is beperkt tot deze specifieke app en zorgt ervoor dat de functies ervan met succes worden ontwikkeld, getest en gelanceerd.

Programmabeheer: Sarah is een programmamanager die toezicht houdt op meerdere softwareontwikkelingsprojecten binnen het bedrijf, waaronder het mobiele applicatieproject van John, de ontwikkeling van een webapplicatie en een API-integratieproject. Ze zorgt ervoor dat deze projecten aansluiten bij de algehele software van het bedrijf strategie.

2. Doelstellingen:

Project management: Lucia is verantwoordelijk voor de bouw van een nieuwe brug in de stad. Haar voornaamste doel is om de brugconstructie op tijd en binnen het budget te voltooien.

Programmabeheer: Ravi houdt toezicht op een programma dat onder meer het brugproject van Lucia, de bouw van een nabijgelegen tunnel en de renovatie van een spoorlijn omvat. Zijn doel is ervoor te zorgen dat al deze infrastructuren naadloos worden geïntegreerd om het stadsvervoer te verbeteren.

3. Belanghebbenden:

Project management: Alice leidt een project om de website van een bedrijf opnieuw te ontwerpen. Zij werkt nauw samen met de marketing en Design teams, feedback verzamelen en zorgen voor het nieuwe Design voldoet aan hun eisen.

Programmabeheer: Mike beheert een programma dat het herontwerp van de website omvat, een nieuwe marketing campagne en een klantenfeedbacksysteem. Hij werkt samen met meerdere afdelingen zoals marketing, Design, verkoop en klantenondersteuning om ervoor te zorgen dat alle projecten op één lijn liggen en elkaar ondersteunen.

4. Tijdsbestek:

Project management: David krijgt de taak een bedrijfsevenement te organiseren dat over drie maanden zal plaatsvinden. Zijn focus ligt op de directe taken die nodig zijn om dit evenement succesvol te maken.

Programmabeheer: Sophia houdt toezicht op een reeks bedrijfsevenementen gedurende het hele jaar, waaronder David's evenement, een driemaandelijks gemeentehuis en een jaarlijkse leiderschap toevluchtsoord. Ze zorgt ervoor dat elk evenement aansluit bij de langetermijnstrategieën voor branding en medewerkersbetrokkenheid van het bedrijf.

5. Aanpak:

Project management: Liam leidt een project om een ​​nieuwe ijssmaak te ontwikkelen. Hij houdt zich bezig met smaaktests, de inkoop van ingrediënten en productieprocessen.

Programmabeheer: Maya heeft de leiding over een programma om de gehele ijsproductlijn te vernieuwen, waaronder de nieuwe smaak van Liam, het rebranden van bestaande smaken en het stopzetten van slecht presterende smaken. Ze zorgt ervoor dat de hele lijn aansluit bij de markttrends en het bedrijf visie.

6. Complexiteit:

Project management: Emma houdt toezicht op de installatie van nieuwe boekhoudsoftware voor haar bedrijf. Ze houdt zich bezig met datamigratie, trainingen en probleemoplossing.

Programmabeheer: Oscar beheert een programma dat onder meer de software-installatie van Emma, ​​een overstap naar een nieuw HR-systeem en de integratie van beide systemen omvat. Hij beheert de complexiteit van het garanderen dat deze systemen samenwerken en ondersteunen bedrijfsdeskundigen operaties.

7. Besluitvormende autoriteit:

Project management: Ethan bepaalt het kleurenschema voor de verpakking van een nieuw product op basis van marktonderzoek en de reikwijdte van het project.

Programmabeheer: Grace, die toezicht houdt op een programma dat verschillende nieuwe productlanceringen omvat, kan de beslissing van Ethan terzijde schuiven als ze vindt dat een ander kleurenschema beter aansluit bij de bredere merknaam van het bedrijf. strategie.

Lees volgende: Portefeuillebeheer, Program Management, Product Management, Project Management.

Lees volgende: Portefeuillebeheer, Program Management, Product Management, Project Management.

Concepten en kaders voor verbonden leiderschap

Leiderschapsstijlen

leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijlen omvatten de gedragskwaliteiten van een leider. Deze kwaliteiten worden vaak gebruikt om groepen mensen aan te sturen, te motiveren of te managen. Enkele van de meest erkende leiderschap stijlen omvatten autocratisch, democratisch of laissez-faire leiderschap stijlen.

Agile Leiderschap

agile-leiderschap
Behendig leiderschap is de belichaming van agile manifestprincipes door een manager of managementteam. Weerbaar leiderschap heeft invloed op twee belangrijke niveaus van a bedrijfsdeskundigen. Het structurele niveau definieert de rollen, verantwoordelijkheden en key performance indicators. Het gedragsniveau beschrijft de acties die leiders aan anderen laten zien op basis van agile principes. 

Adaptief leiderschap

adaptief-leiderschap
Adaptieve leiderschap is een model gebruikt door leiders om individuen te helpen zich aan te passen aan complexe of snel veranderende omgevingen. Adaptief leiderschap wordt gedefinieerd door drie kerncomponenten (kostbaar of vervangbaar, experimenteren en slimme risico's, gedisciplineerde beoordeling). Groei vindt plaats wanneer een organisatie ineffectieve manieren van werken verwerpt. Vervolgens implementeren actieve leiders nieuwe initiatieven en monitoren ze hun impact.

Leiderschap in de blauwe oceaan

blue-ocean-leiderschap
Auteurs en strategie experts Chan Kim en Renée Mauborgne ontwikkelden het idee van leiderschap in de blauwe oceaan. Op dezelfde manier als de blauwe oceaan van Kim en Mauborgne strategie stelt bedrijven in staat om onbetwiste marktruimte te creëren, blue ocean-leiderschap stelt bedrijven in staat te profiteren van niet-gerealiseerd talent en potentieel van werknemers.

Delegerend leiderschap

delegerend-leiderschap
Ontwikkeld door bedrijfsdeskundigen consultants Kenneth Blanchard en Paul Hersey in de jaren zestig, is delegerend leiderschap een leiderschapsstijl waarbij gezagsdragers ondergeschikten in staat stellen om autonomie uit te oefenen. Om deze reden wordt het ook wel laissez-faire leiderschap genoemd. In sommige gevallen kan dit type leiderschap leiden tot een verhoging van de kwaliteit van het werk en de besluitvorming. In enkele andere gevallen moet dit type leiderschap worden afgewogen om een ​​gebrek aan richting en samenhang van het team te voorkomen.

Gedistribueerd leiderschap

gedistribueerd leiderschap
Gedistribueerd leiderschap is gebaseerd op het uitgangspunt dat leiderschapsverantwoordelijkheden en aansprakelijkheid worden gedeeld door degenen met de relevante vaardigheden of expertise, zodat de gedeelde verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van meerdere individuen op een werkplek opbloeit als een fluïde en opkomende eigenschap (niet gecontroleerd of gehouden door één persoon). Gedistribueerd leiderschap is gebaseerd op acht kenmerken of principes: gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde macht, synergie, leiderschapscapaciteit, leren in de organisatie, rechtvaardig en ethisch klimaat, democratische en onderzoekscultuur en betrokkenheid van macro-gemeenschappen.

Ethisch leiderschap

ethisch-leiderschap
Ethische leiders houden zich aan bepaalde waarden en overtuigingen, of ze nu thuis of op kantoor zijn. In wezen worden ethische leiders gemotiveerd en geleid door de inherente waardigheid en rechten van andere mensen.

Transformationeel leiderschap

transformationeel-leiderschap
Transformationeel leiderschap is een stijl van leiderschap die werknemers motiveert, aanmoedigt en inspireert om bij te dragen aan het bedrijf groei. Leiderschapsexpert James McGregor Burns beschreef het concept van transformationeel leiderschap voor het eerst in een boek uit 1978, getiteld Leadership. Hoewel het onderzoek van Burns zich richtte op politieke leiders, is de term ook van toepassing op de bedrijfs- en organisatiepsychologie.

Leidend door voorbeeld

voorbeeldgedrag
Degenen die het goede voorbeeld geven, laten hun daden (en niet hun woorden) een voorbeeld zijn van aanvaardbare vormen van gedrag of gedrag. In een manager-ondergeschikte context is het de bedoeling om het goede voorbeeld te geven dat werknemers dit gedrag navolgen of zichzelf gedragen.

Leider versus baas

leider versus baas
Een leider is iemand binnen een organisatie die het vermogen bezit om anderen te beïnvloeden en het goede voorbeeld te geven. Leiders inspireren, ondersteunen en moedigen degenen onder hen aan en werken continu om doelstellingen te bereiken. Een baas is iemand binnen een organisatie die directe bevelen geeft aan ondergeschikten, de neiging heeft autocratisch te zijn en er de voorkeur aan geeft te allen tijde de touwtjes in handen te hebben.

Situationeel leiderschap

situationeel leiderschap
Situationeel leiderschap is gebaseerd op de theorie van situationeel leiderschap. Ontwikkeld door auteurs Paul Hersey en Kenneth Blanchard in de late jaren 1960, is de fundamentele overtuiging van de theorie dat er geen enkele leiderschapsstijl is die het beste is voor elke situatie. Situationeel leiderschap is gebaseerd op de overtuiging dat geen enkele leiderschapsstijl de beste is. Met andere woorden, de beste stijl hangt af van de situatie.

Opvolgingsplanning

opvolgingsplanning
Opvolgingsplanning is een proces waarbij toekomstige leiders op alle niveaus binnen een bedrijf worden geïdentificeerd en ontwikkeld. In wezen is opvolgingsplanning een manier voor bedrijven om zich voor te bereiden op de toekomst. Het proces zorgt ervoor dat wanneer een sleutelmedewerker besluit te vertrekken, het bedrijf iemand anders in de pijplijn heeft om zijn functie te vervullen.

Het contingentiemodel van Fiedler

fiedlers-contingentiemodel
onvoorziene omstandigheid van Fielder model stelt dat geen enkele stijl van leiderschap superieur is aan de rest, beoordeeld aan de hand van drie maten van situationele controle, waaronder relaties tussen leider en lid, taakstructuur en machtsniveau van de leider. In de contingentie van Fiedler model, presteren taakgerichte leiders het best in zeer gunstige en ongunstige omstandigheden. Relatiegerichte leiders presteren het best in situaties die redelijk gunstig zijn, maar kunnen hun positie verbeteren door gebruik te maken van superieure interpersoonlijke vaardigheden.

Management versus leiderschap

management versus leiderschap

Culturele modellen

culturele modellen
In de context van een organisatie zijn culturele modellen kaders die de bedrijfscultuur definiëren, vormgeven en beïnvloeden. Culturele modellen bieden ook enige structuur aan een bedrijfscultuur die vaak veranderlijk en kwetsbaar is voor verandering. Ooit gebruikten de meeste bedrijven een hiërarchische cultuur waarin verschillende managementniveaus toezicht hielden op ondergeschikten onder hen. Tegenwoordig bestaat er echter een grotere diversiteit in modellen, aangezien leiders zich realiseren dat de top-downbenadering in veel sectoren achterhaald is en dat succes elders te vinden is.

Actiegericht leiderschap

actiegericht-leiderschap
Actiegericht leiderschap definieert leiderschap in de context van drie in elkaar grijpende gebieden van verantwoordelijkheid en zorg. Dit raamwerk wordt door leiders gebruikt bij het managen van teams, groepen en organisaties. Actiegericht leiderschap, ontwikkeld in de jaren zestig en voor het eerst gepubliceerd in 1960, was voor die tijd revolutionair omdat het geloofde dat leiders de vaardigheden konden leren die ze nodig hadden om anderen effectief te managen. Adair geloofde dat effectief leiderschap werd geïllustreerd door drie overlappende cirkels (verantwoordelijkheden): de taak uitvoeren, het team opbouwen en onderhouden en het individu ontwikkelen.

Hoogwaardige coaching

high performance coaching
High-performance coaches werken met individuen in persoonlijke en professionele contexten om hen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. Hoewel dit soort coaches vaak wordt geassocieerd met sport, moet worden opgemerkt dat het coachen een specifiek type gedrag is dat ook nuttig is bij bedrijfsdeskundigen en leiderschap. 

Vormen van macht

vormen van macht
Wanneer de meeste mensen wordt gevraagd om macht te definiëren, denken ze aan de macht die een leider bezit als een functie van hun verantwoordelijkheid voor ondergeschikten. Anderen denken misschien dat macht voortkomt uit de titel of positie die deze persoon bekleedt. 

Tipping Point Leiderschap

tipping-point-leiderschap
Tipping Point Leadership is een goedkope manier om een ​​strategische verschuiving in een organisatie te realiseren door te focussen op extremen. Hier kunnen de extremen verwijzen naar kleine groepen mensen, handelingen en activiteiten die een onevenredige invloed uitoefenen op bedrijfsdeskundigen prestaties.

Vroom-Yetton-beslissingsmodel

vroom-yetton-beslissingsmodel-uitgelegd
De beslissing van Vroom-Yetton model is een besluitvormingsproces gebaseerd op situationeel leiderschap. Volgens dit model, zijn er vijf besluitvormingsstijlen die op groep gebaseerde besluitvorming begeleiden, afhankelijk van de situatie en de mate van betrokkenheid van ondergeschikten: autocratisch type 1 (AI), autocratisch type 2 (AII), consultatief type 1 (CI), Consultative Type 2 (CII), Group-based Type 2 (GII).

de beheersystemen van Likert

likerts-beheersystemen
De managementsystemen van Likert zijn ontwikkeld door de Amerikaanse sociaal psycholoog Rensis Likert. De managementsystemen van Likert zijn een reeks leiderschapstheorieën die zijn gebaseerd op de studie van verschillende organisatorische dynamieken en kenmerken. Likert stelde vier managementsystemen voor, die ook kunnen worden gezien als leiderschapsstijlen: Exploitatief gezaghebbend, Welwillend gezaghebbend, Consultatief, Participatief.

FourWeekMBA Zakelijke Toolbox

Bedrijfskunde

business-engineering-manifest

Sjabloon voor technisch bedrijfsmodel

bedrijfsmodel-sjabloon
een techneut bedrijfsmodel  bestaat uit vier hoofdcomponenten: waarde model (waardeproposities, missie visie), technologisch model (R&D-beheer), distributie model (verkoop en marketing organisatiestructuur), en financieel model (opbrengstmodellering, kostenstructuur, winstgevendheid en geld generatie/beheer). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen voor het bouwen van een solide tech bedrijfsdeskundigen model.

Web3-bedrijfsmodelsjabloon

vbde-framework
Een Blockchain-bedrijfsmodel volgens de FourWeekMBA framework bestaat uit vier hoofdcomponenten: waardemodel (kernfilosofie, kernwaarden en waardeproposities voor de belangrijkste belanghebbenden), blockchainmodel (protocolregels, netwerkvorm en applicatielaag/ecosysteem), distributiemodel (de belangrijkste kanalen die het protocol versterken en zijn gemeenschappen), en het economisch model (de dynamiek/stimulansen waardoor protocolspelers geld verdienen). Die elementen die samenkomen, kunnen als basis dienen voor het bouwen en analyseren een solide Blockchain-bedrijfsmodel.

Asymmetrische bedrijfsmodellen

asymmetrische-bedrijfsmodellen
in een asymmetrische bedrijfsdeskundigen model, de organisatie genereert niet rechtstreeks inkomsten met de gebruiker, maar maakt gebruik van de gegevens die gebruikers leveren in combinatie met technologie, waardoor een belangrijke klant wordt betaald om de kernactiva in stand te houden. Google verdient bijvoorbeeld geld door gebruik te maken van de gegevens van gebruikers, in combinatie met zijn algoritmen die aan adverteerders worden verkocht voor zichtbaarheid.

Zakelijke concurrentie

business-competitie
In een bedrijfsdeskundigen wereld gedreven door technologie en digitalisering, is de concurrentie veel vloeiender, omdat innovatie wordt een bottom-up benadering die overal vandaan kan komen. Daardoor wordt het veel moeilijker om de grenzen van bestaande markten te definiëren. Daarom een ​​juiste bedrijfsdeskundigen concurrentie analyse kijkt naar klant, technologie, distributieen financieel model overlapt. Terwijl we tegelijkertijd kijken naar toekomstige potentiële kruispunten tussen industrieën die op korte termijn niets met elkaar te maken hebben.

Technologische modellering

technologische modellering
Technologische modellering is een discipline om de basis te leggen voor bedrijven om duurzaam te blijven innovatie, waardoor incrementele producten worden ontwikkeld. Terwijl we ook kijken naar baanbrekende innovatieve producten die de weg kunnen effenen voor succes op de lange termijn. In een soort Barbell-strategie suggereert technologische modellering een tweezijdige benadering, enerzijds om continu te blijven innovatie als een kernonderdeel van de bedrijfsdeskundigen model. Anderzijds zet het in op toekomstige ontwikkelingen die de potentie hebben om door te breken en een sprong voorwaarts te maken.

Transitionele bedrijfsmodellen

overgangs-bedrijfsmodellen
een overgangsperiode bedrijfsmodel  wordt door bedrijven gebruikt om een ​​markt te betreden (meestal een niche) om de eerste tractie te krijgen en te bewijzen dat het idee goed is. de overgangsfase bedrijfsmodel  helpt het bedrijf het benodigde kapitaal veilig te stellen terwijl het een realiteitscheck heeft. Het helpt de lange termijn vorm te geven visie en een schaalbare bedrijfsdeskundigen model.

Minimaal levensvatbaar publiek

minimaal levensvatbaar publiek
De minimale levensvatbare doelgroep (MVA) vertegenwoordigt de kleinst mogelijke doelgroep die uw bedrijfsdeskundigen zoals u het start vanuit een microniche (de kleinste subset van een markt). Het belangrijkste aspect van de MVA is om in te zoomen op bestaande markten om die mensen te vinden in welke behoeften niet wordt voorzien door bestaande spelers.

Zakelijke schaalvergroting

schaalvergroting
Business scaling is het transformatieproces van een bedrijfsdeskundigen aangezien het product wordt gevalideerd door steeds bredere marktsegmenten. Zakelijke schaalvergroting gaat over het creëren van tractie voor een product dat past in een klein marktsegment. Naarmate het product gevalideerd is, wordt het van cruciaal belang om een ​​levensvatbare bedrijfsdeskundigen model. En aangezien het product in steeds bredere marktsegmenten wordt aangeboden, is het belangrijk om het product op elkaar af te stemmen, bedrijfsdeskundigen modelen organisatorisch Design, om steeds grotere schaal mogelijk te maken.

Marktuitbreidingstheorie

uitbreiding van de markt
De marktuitbreiding bestaat uit het leveren van een product of dienst aan een breder deel van een bestaande markt of misschien het uitbreiden van die markt. Of toch, marktuitbreidingen kunnen gaan over het creëren van een geheel nieuwe markt. Hierdoor schaalt een bedrijf bij elke stap mee met de bestreken markt.

Snelheid-omkeerbaarheid

besluitvormingsmatrix

Asymmetrische weddenschappen

asymmetrische-weddenschappen

Groeimatrix

groeistrategieën
In het FourWeekMBA groei matrix, je kunt solliciteren groei voor bestaande klanten door dezelfde problemen aan te pakken (gain-modus). Of door bestaande problemen aan te pakken, voor nieuwe klanten (uitbreidingsmodus). Of door nieuwe problemen voor bestaande klanten aan te pakken (uitbreidingsmodus). Of misschien door hele nieuwe problemen voor nieuwe klanten aan te pakken (reinvent mode).

Inkomstenstromen Matrix

inkomsten-stromen-model-matrix
In het FourWeekMBA Inkomstenstromenmatrix, inkomstenstromen worden geclassificeerd op basis van het soort interacties dat de bedrijfsdeskundigen heeft met zijn belangrijkste klanten. De eerste dimensie is de "frequentie" van interactie met de belangrijkste klant. Als tweede dimensie is er het 'Eigendom' van de interactie met de belangrijkste klant.

Inkomstenmodellering

verdienmodel-patronen
Inkomsten model patronen zijn een manier voor bedrijven om geld te verdienen met hun bedrijfsdeskundigen modellen. een opbrengst model patroon is een cruciale bouwsteen van a bedrijfsmodel  omdat het informeert hoe het bedrijf op korte termijn financiële middelen zal genereren om terug te investeren in de bedrijfsdeskundigen. De manier waarop een bedrijf geld verdient, heeft dus ook invloed op zijn algehele bedrijfsdeskundigen model.

Prijsstrategieën

prijsstrategieën
een prijsstelling strategie or model helpt bedrijven de prijsformule te vinden die past bij hun bedrijfsdeskundigen modellen. Zo worden de behoeften van de klant afgestemd op het producttype en wordt geprobeerd winstgevendheid voor het bedrijf mogelijk te maken. Een goede prijs strategie brengt de klant op één lijn met de financiële duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn om een ​​solide bedrijfsdeskundigen model.

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA