Capital Asset Pricing Model

Wat is het prijsmodel voor kapitaalgoederen? CAPM-framework uitgelegd

In financiën, de prijsstelling van kapitaalgoederen model (of CAPM) is een model of raamwerk dat helpt bij het theoretisch beoordelen van het rendement dat nodig is voor een actief om een ​​gediversifieerde portefeuille op te bouwen die bevredigende rendementen kan opleveren. 

 

 

AspectUitleg
ConceptoverzichtHet Kapitaalactivaprijsmodel (CAPM) is een financiële theorie die wordt gebruikt om het verwachte rendement op een investering te bepalen, met name een aandeel of een aandelenportefeuille. Het biedt een raamwerk voor het beoordelen van de relatie tussen het risico van een actief en het verwachte rendement ervan. CAPM is fundamenteel in de moderne portefeuilletheorie en helpt beleggers weloverwogen beslissingen te nemen over activaspreiding en risicobeheer. In de kern kwantificeert CAPM de afweging tussen verwacht rendement en risico op een rationele en systematische manier.
BasisprincipesCAPM wordt geleid door verschillende belangrijke principes:
1. Risico en rendement: Erkennen dat beleggers een hoger rendement verwachten als ze een hoger risico nemen.
2. Risicovrij tarief: Integratie van het concept van een risicovrije rente, doorgaans vertegenwoordigd door staatsobligaties, als basisrendement voor risicovrije beleggingen.
3. Systematisch risico: Benadrukt dat het risico dat aan een actief is verbonden, het deel is dat niet door diversificatie kan worden geëlimineerd.
4. Bèta-coëfficiënt: Introductie van het concept van bèta, een maatstaf voor de gevoeligheid van een actief voor marktbewegingen.
5. Formule voor verwachte retouren: Gebruik maken van de CAPM-formule om het verwachte rendement van een actief te berekenen.
COMPONENTENCAPM bestaat uit verschillende belangrijke componenten:
1. Risicovrije rente (Rf): Het theoretische rendement op een risicovrije belegging, doorgaans vertegenwoordigd door staatsobligaties.
2. Marktrisicopremie (Rm – Rf): Het extra rendement dat wordt verwacht van beleggen in de totale markt, in tegenstelling tot een risicovrij actief.
3. Bèta (β): Een maatstaf voor het systematische risico of de gevoeligheid van een actief voor marktbewegingen.
4. Verwacht rendement (her): Het geschatte rendement dat een belegger zou moeten eisen voor het aanhouden van een specifiek actief, berekend met behulp van de CAPM-formule.
CAPM-formuleDe CAPM-formule is een fundamentele vergelijking voor het berekenen van het verwachte rendement van een actief:

Re = Rf + β(Rm – Rf)

In deze formule vertegenwoordigt Re het verwachte rendement, is Rf de risicovrije rente, is β de bètacoëfficiënt en is Rm het verwachte rendement van de markt.
ToepassingenCAPM heeft praktische toepassingen in financiën en investeringen:
1. Portefeuilleconstructie: Beleggers gebruiken CAPM om gediversifieerde portefeuilles samen te stellen die risico en rendement in evenwicht houden.
2. Waardering van activa: Analisten passen CAPM toe om de intrinsieke waarde van activa, zoals aandelen en obligaties, te schatten.
3. Kapitaalkosten: Bedrijven gebruiken CAPM om de kosten van eigen vermogen te berekenen bij het nemen van investerings- en financieringsbeslissingen.
4. Risicobeoordeling: Het helpt bij het beoordelen van het systematische risico dat aan specifieke activa is verbonden en bij het beoordelen van hun geschiktheid voor een beleggingsportefeuille.
Voordelen en impactCAPM biedt verschillende voordelen en gevolgen:
1. Kwantificeerbare risico-rendementsafweging: Biedt een systematisch en kwantificeerbaar raamwerk voor het evalueren van de afweging tussen risico en verwacht rendement.
2. Geïnformeerde investeringsbeslissingen: Helpt beleggers en financiële professionals bij het maken van weloverwogen beleggingskeuzes op basis van risico- en rendementsverwachtingen.
3. Diversificatie van de portefeuille: Ondersteunt de constructie van gediversifieerde portefeuilles die het risico in evenwicht brengen en het rendement optimaliseren.
4. Kapitaalkosten: Helpt bedrijven bij het bepalen van de kosten van eigen vermogen voor investeringsprojecten.
Uitdagingen en kritiekenUitdagingen bij CAPM zijn onder meer de vereenvoudigende aannames waarop het berust, zoals de efficiënte markthypothese en de constante bèta, die in de echte wereld misschien niet opgaan. Critici beweren dat CAPM beperkingen heeft bij het verklaren van marktafwijkingen en onnauwkeurigheid bij het schatten van rendementen. Ondanks deze kritiek blijft CAPM een waardevol instrument voor het begrijpen van risico- en rendementsrelaties.

 

 

CAPM-aannames

Het CAPM- of Capital Asset Pricing-model, hoewel onrealistisch, wordt nog steeds het meest gebruikt in de financiële sector analyse. De reden dat ik onrealistisch zeg, is dat het CAPM er zelfs van uitgaat dat financiële markten perfect zijn en beleggers rationeel. 

Naast het debat over het vermogen van CAPM om de werkelijkheid te voorspellen, ga ik je in detail laten zien hoe het werkt. In deze sectie zal ik een soort van reverse engineering nadering. 

Bijna als een film van Quentin Tarantino die vanaf het einde begint en langzaam ontrafelt tot het begin van het verhaal, zal ik beginnen met de CAPM-formule en deze achteruit reverse-engineeren:

Capital Asset Pricing Model

Maak je geen zorgen als het er nu allemaal onzin uitziet. Houd er rekening mee dat, aangezien het rendement in de toekomst ligt, het doel hiervan is: model is om de te berekenen verwachte terugkomst van een beveiliging. Om dit te doen, zullen we ook verschillende factoren moeten beoordelen. Zie hieronder de betekenis van de formule:

markt met verwacht rendement

Nu kunnen we de formule opsplitsen. Het verwachte rendement van een activum wordt gegeven door de risicovrije rente + de bèta van het activum waarin we hebben geïnvesteerd, vermenigvuldigd met de zogenaamde marktrisicopremie (geleverd door het verwachte rendement van de marktportefeuille minus de risicovrije rente). 

Prima, wat nu? Om het verwachte rendement van een actief te berekenen, moeten we drie variabelen beoordelen:

 • Risicovrije rente
 • beta
 • Het verwachte rendement van de markt

Ik zal deze variabelen nader toelichten.

Wat is de risicovrije rente?

In financieel jargon is de risicovrije rente het % bedrag dat u ontvangt om te beleggen in een actief dat geen risico met zich meebrengt. Dit betekent dat uw verwachte rendement hetzelfde zou zijn als uw werkelijke rendement.

Tenzij je in Wonderland bent, bestaat er niet zoiets als een bezit dat helemaal geen risico met zich meebrengt. Na de financiële crisis van 2008 begrepen we zelfs hoe de hele wereldeconomie met elkaar verbonden is en hoe een vlinderflap in Mexico een tornado in China kan veroorzaken.

Dit effect heet vlinder effect, en het wordt in de chaostheorie gebruikt om uit te leggen hoe een kleine verandering in de begintoestand van een systeem vervolgens onvoorspelbare gevolgen kan hebben voor zijn 'eindtoestand'. 

Dit gebeurt vanwege de complexiteit van het systeem. Aan de andere kant zal de risicovrije rente ons helpen bij het bepalen van het extra rendement dat we moeten verwachten om te beslissen of die investering de moeite waard is.

In feite, ervan uitgaande dat beleggers rationeel zijn, zullen ze een extra rendement vragen voor elk niveau van extra risico. Met andere woorden, de risicovrije rente werkt als een basislijn of startpunt van waaruit we onze model. Wat is in de praktijk een risicovrije rente?

Het bekendste risicovrije activum is bijvoorbeeld de Amerikaanse schatkist. Kortom, u koopt een deel van de Amerikaanse schuld en in ruil daarvoor geven ze u rente, plus het geïnvesteerde kapitaal.

Wat is de tijdswaarde van geld?

Wat is het verschil tussen een dollar vandaag en een dollar morgen? Je zou kunnen beweren dat een dollar een dollar is en dat je hem vandaag of morgen hebt, zal geen enkel verschil maken. 

In plaats daarvan is het eerste principe dat we leren in de financiële wereld dat “Morgen een dollar vandaag” en dit heeft niets met inflatie te maken. In feite geldt dit principe nog steeds, ervan uitgaande dat er helemaal geen inflatie is. Waarom?

Gewoon omdat wanneer u het geld beschikbaar heeft, het kan worden geïnvesteerd of rente kan worden verdiend. In de financiële wereld heet dit concept de tijd waarde van geld

In feite, totdat u het geld niet ontvangt, verdient u geen rente en op uw beurt verliest u veel kansen. U vraagt ​​zich misschien af ​​hoe u bepaalt of een geldbedrag vandaag beter is dan in de toekomst. 

Om het mysterie op te lossen, zullen we twee nieuwe concepten moeten verkennen: heden en toekomst waarde

Wat is de huidige waarde?

Het heden waarde vertelt je hoeveel is vandaag een som geld waard die u in de toekomst zult ontvangen?. Het heden berekenen waarde, zullen we het bedrag dat we in de toekomst zullen ontvangen moeten nemen en delen door (1 + r)^t.

We zullen bellen r de disconteringsvoet en t het aantal jaren dat overeenkomt met wanneer het geld zal worden ontvangen.

Stel bijvoorbeeld dat u geld wilt besparen voor uw kinderen. Kortom, je wilt een fonds oprichten om hun opleiding te kunnen betalen. 

Uw doel is om $ 100k te besparen in 10 jaar. Ervan uitgaande dat het fonds een enkelvoudige jaarlijkse rente van 5% biedt, hoeveel moet u vandaag investeren om in de toekomst $ 100k te hebben? Eenvoudig:

PV = Geld in de toekomst / (1 + disconteringsvoet)^Aantal jaren in de toekomst= 100,000 / (1+5%)^10 = $61,391

Dit betekent dat als we over tien jaar $ 100k willen ontvangen, we vandaag $ 61,391 moeten investeren!

Wat is de toekomstige waarde?

Stel je nu het tegenovergestelde scenario voor. Je hebt vandaag $ 100k, hoeveel zal het in de toekomst waard zijn? Het heden berekenen waarde we namen de toekomstig bedrag en gedeeld door (1+r)^t. 

Om de toekomst te berekenen waarde, zullen we het huidige bedrag moeten nemen en vermenigvuldigen met (1+r)^t. Dus, ervan uitgaande dat u wilt weten hoeveel $ 100k waard is in 10 jaar, hoe doet u dat dan? Uitgaande van een risicovrije rente van 5% enkelvoudige jaarlijkse rente:

FV = Geld dat je vandaag hebt * (1 + disconteringsvoet)^ aantal jaren in de toekomst =

100,000 * (1+5%)^10 = 162,889

Voor het principe dat een dollar vandaag meer waard is dan een dollar morgen, over tien jaar, bij 5% eenvoudige jaarlijkse rente, zal uw $ 100K $ 162,889 waard zijn!

Nu hebben we de tijd gedekt waarde van geld en dus hoe heden en toekomst waarde werken, kunnen we verder gaan en ontdekken wat bèta is.

Wat is de bèta in CAPM?

Regressie analyse bepaalt hoe een onafhankelijke variabele een afhankelijke variabele beïnvloedt. Statistisch gezien betekent dit dat we een heleboel data gaan verzamelen om de bestaande relatie tussen ons aandeel en de marktportefeuille te bekijken. 

In feite is het doel hier om te bepalen in hoeverre het aandeel dat we analyseren meer of minder risicovol is in vergelijking met de marktportefeuille. 

Dus, zodra de gegevens zijn verzameld, verschijnen ze in een grafiek met twee assen (x, y) en in die set gegevens passen we een lijn. 

De Beta geeft de helling van die lijn. Kortom, hoe hoger de bèta, hoe hoger de helling van de lijn en vice versa. In de statistiek wordt dit soort regressie ook wel lineaire regressie genoemd.

Beta (CAPM) formule

De formule om onze bèta te berekenen wordt gegeven door:

financiële-bèta-formule

De covariantie is een statistische maat waarmee we kunnen begrijpen of twee variabelen positief of negatief gecorreleerd zijn. Een positieve covariantie betekent bijvoorbeeld dat twee variabelen in dezelfde richting bewegen en vice versa. 

De variantie is in plaats daarvan een statistische maatstaf die laat zien hoe waarden van het gemiddelde afwijken. Het laat dus zien hoe waarden rond het gemiddelde zijn verspreid. Als er grotere bewegingen rond het gemiddelde zijn, maakt dit het aandeel zelfs riskanter.

*Samen met de variantie is een andere significante risicomaatstaf de standaarddeviatie (σ), de vierkantswortel van de variantie. Als u bijvoorbeeld twee aandelen ziet, A en B, waarbij A een σ van 20% heeft, terwijl B een σ van 5% heeft, zal A risicovoller zijn dan B. Bovendien, als u hetzelfde rendement verwacht tussen A en B , laten we zeggen 10%, je kunt beter B kiezen. Waarom zo? Bij hetzelfde rendement heb je een lager risico.

Terug naar de bèta. Zodra we de covariantie van de twee variabelen (aandelen- en marktportefeuille) en de variantie van de marktportefeuille hebben verdeeld, zullen we voor elke beweging omhoog of omlaag van de marktportefeuille bepalen wat de beweging is van het effect dat we analyseren.

Dat is het!

Is CAPM betrouwbaar?

Het CAPM beoordeelt de kapitaalkosten. Binnen het CAPM is er een variabele genaamd Beta. 

Beta meet in theorie de volatiliteit van een aandeel, vergeleken met een portefeuille, met behulp van een standaardmaatstaf die variantie wordt genoemd. Er zijn hier twee grote nadelen. 

Ten eerste, om de bèta te berekenen, nemen we de historische gegevens van aandelen en projecteren deze naar voren, alsof het verleden de toekomst kan voorspellen. 

Bovendien beginnen maatregelen zoals Beta vanaf a distributie, die Gaussiaans wordt genoemd, die ervan uitgaat dat we in een lineaire wereld leven. Dit genereert dus een enorme bias binnen deze statistiek en maakt het in sommige gevallen waardeloos. 

Ten derde wordt de bèta als vaststaand beschouwd voor een bepaalde periode, maar de manier waarop activa zich op de markt 'zich gedragen' en hoe ze aan elkaar gecorreleerd zijn, kan snel en van tijd tot tijd veranderen, afhankelijk van de context van de markt. 

Met andere woorden, degenen die CAPM gebruiken, moeten zich bewust zijn van de grote nadelen die deze methode met zich meebrengt. En CAPM wordt ook gebruikt binnen WACC:

gewogen gemiddelde kapitaalkosten
De gewogen gemiddelde kapitaalkosten kunnen ook worden gedefinieerd als de kapitaalkosten. Dat is een percentage – na aftrek van het gewicht van het eigen vermogen en de schulden die het bedrijf aanhoudt – dat inschat hoeveel het voor dat bedrijf kost om kapitaal te krijgen in de vorm van eigen vermogen, schuld of beide.

Het probleem is echter dat veel financiële experts de WACC nog steeds gebruiken om financiële modellen te maken die bedrijven evalueren.

Die financiële modellen hebben uiteindelijk geen echte waarde, omdat de onderliggende methode heel erg bevooroordeeld is. 

Het kan dus veel solide en rigoureus zijn om eenvoudigere statistieken te gebruiken, zoals: ratio's, om bedrijven en de kapitaalkosten te evalueren, in plaats van te vertrouwen op WACC, CAPM en Beta. 

Wat te lezen?

Voorbeeld

 • Risicovrije rente (Rf): 3%
 • Verwacht marktrendement (Rm): 7%
 • Bèta (β) van het actief: 1.2

De CAPM-formule is als volgt:

[Verwacht rendement (Re) = Rf + β(Rm – Rf)]

Vervang de waarden in de formule:

[Re = 0.03 + 1.2(0.07 – 0.03)]

Bereken nu het verwachte rendement:

[Re = 0.03 + 1.2(0.04)]
[Re = 0.03 + 0.048]
[Re = 0.078]

In deze hypothetische berekening bedraagt ​​het verwachte rendement (Re) voor het actief ongeveer 7.8%.

Dit betekent dat beleggers volgens het CAPM een rendement van 7.8% nodig zouden hebben om in dit actief te beleggen, gegeven de risicovrije rente van 3%, het verwachte marktrendement van 7% en de bèta van het actief van 1.2.

Belangrijkste kenmerken

 • CAPM-overzicht:
  • CAPM is een financiële model gebruikt om het verwachte rendement te beoordelen dat vereist is voor een actief binnen een gediversifieerde portefeuille.
  • Het helpt bij het bepalen van de juiste vergoeding voor het risico dat aan een actief is verbonden.
 • CAPM-aannames:
  • Ondanks de geïdealiseerde aannames, zoals perfecte markten en rationele investeerders, blijft CAPM een veelgebruikt systeem model op financieel gebied analyse.
  • Het probeert rendementen te voorspellen op basis van het risico dat aan een actief is verbonden, ervan uitgaande dat beleggers rationeel zijn en de markten efficiënt zijn.
 • Reverse Engineering van de CAPM-formule:
  • De CAPM-formule berekent het verwachte rendement van een actief.
  • Verwacht rendement = risicovrij rendement + (bèta x marktrisicopremie)
  • Om de formule te gebruiken, moeten factoren als de risicovrije rente, de bèta en de marktrisicopremie worden bepaald.
 • Risicovrij tarief:
  • De risicovrije rente is het rendement dat een belegger verwacht van een actief zonder risico.
  • Het dient als basis voor het beoordelen van het extra rendement dat nodig is voor het ondernemen van risicovolle beleggingen.
 • Tijdswaarde van geld:
  • Het principe dat een dollar vandaag meer waard is dan een dollar in de toekomst vanwege investeringsmogelijkheden.
  • Berekeningen van de huidige waarde (PV) en de toekomstige waarde (FV) helpen bij het beoordelen van de waarde van geld in de loop van de tijd.
 • Bèta in CAPM:
  • Bèta meet de volatiliteit van een actief in vergelijking met de marktportefeuille.
  • Het wordt verkregen door regressie analyse, die de helling van een lijn vertegenwoordigt die het risico van het actief ten opzichte van de markt aangeeft.
 • Bèta berekenen:
  • Bèta = Covariantie (Asset, Markt) / Variantie (Markt)
  • Covariantie meet hoe activa- en marktbewegingen gecorreleerd zijn, terwijl variantie de spreiding van waarden rond het gemiddelde laat zien.
 • Betrouwbaarheid van CAPM:
  • CAPM heeft beperkingen vanwege de aannames en de afhankelijkheid van historische gegevens.
  • Het gaat ervan uit dat gegevens uit het verleden toekomstige uitkomsten kunnen voorspellen en vertrouwt op Gaussiaans distributie, wat misschien niet in alle gevallen waar is.
  • Bèta wordt als vast beschouwd, maar de marktdynamiek kan veranderen, wat de correlaties van activa beïnvloedt.
 • Gebruik van CAPM in financiële modellen:
  • CAPM wordt vaak gebruikt binnen de formule voor de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) om de kapitaalkosten van bedrijven te evalueren.
  • Sommige financiële experts twijfelen aan de betrouwbaarheid van modellen die op CAPM vertrouwen, en suggereren dat eenvoudigere maatstaven zoals ratio's nauwkeuriger evaluaties zouden kunnen opleveren.

Verbonden bedrijfsconcepten

WACC

gewogen gemiddelde kapitaalkosten
De gewogen gemiddelde kapitaalkosten kunnen ook worden gedefinieerd als de kapitaalkosten. Dat is een percentage – na aftrek van het gewicht van het eigen vermogen en de schulden die het bedrijf aanhoudt – dat inschat hoeveel het voor dat bedrijf kost om kapitaal te krijgen in de vorm van eigen vermogen, schuld of beide. 

Financiële verhouding

financiële-ratio-formules

Financiële optie

financiële opties
Een financiële optie is een contract, gedefinieerd als een derivatentrekking waarde op een reeks onderliggende variabelen (misschien de volatiliteit van het aandeel dat aan de optie ten grondslag ligt). Het bestaat uit twee partijen (optieschrijver en optiekoper). Dit contract biedt het recht van de optiehouder om de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen.

Dubbele ingang

dubbele boekhouding
Dubbele ingang boekhoudkundige is de basis van moderne financiële boekhoudkundige. Het is gebaseerd op de boekhoudkundige vergelijking, waarbij activa gelijk zijn aan verplichtingen plus eigen vermogen. Dat is de fundamentele eenheid om financiële op te bouwen verklaringen (balans, inkomen verklaring, en geld stroomoverzicht). Het basisconcept van dubbele invoer is dat een enkele transactie, die moet worden geregistreerd, twee rekeningen raakt.

Balans

balans
Doel van de balans is om te rapporteren hoe de middelen om de activiteiten van de bedrijfsdeskundigen werden verworven. De balans helpt bij het inschatten van het financiële risico van een bedrijfsdeskundigen en de eenvoudigste manier om het te beschrijven wordt gegeven door de boekhoudkundige vergelijking (activa = passiva + eigen vermogen).

Winst-en verliesrekening

winst-en verliesrekening
Het inkomen verklaring, samen met de balans en geld stroomoverzicht is een van de belangrijkste financiële verklaringen om te begrijpen hoe bedrijven presteren op fundamenteel niveau. De inkomen overzicht toont de opbrengsten en kosten voor een periode en of het bedrijf draait op winst of verlies (ook wel winst- en verliesrekening genoemd).

Kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht
Het geld stroomoverzicht is het derde belangrijkste financiële overzicht, samen met: inkomen verklaring en de balans. Het helpt om de liquiditeit van een organisatie te beoordelen door de geld saldi afkomstig van operaties, investeringen en financiering. De geld stroomoverzicht kan worden opgesteld met twee afzonderlijke methoden: direct of indirect.

Kapitaalstructuur

kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur laat zien hoe een organisatie haar activiteiten heeft gefinancierd. Volgens de balans structuur, gewoonlijk kunnen activa van een organisatie worden opgebouwd door middel van eigen vermogen of passiva. Eigen vermogen omvat meestal schenkingen van aandeelhouders en winst reserves. Waar in plaats daarvan verplichtingen kunnen bestaan ​​uit kortlopende (kortlopende schulden) of langlopende (langlopende verplichtingen).

Kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven
Kapitaaluitgaven of kapitaaluitgaven vertegenwoordigen het geld dat wordt uitgegeven aan dingen die kunnen worden geclassificeerd als vaste activa, met een langere termijn waarde. Als zodanig zullen ze worden opgenomen onder de vaste activa, op de balans, en ze zullen in de loop van de jaren worden afgeschreven. de verminderde waarde op de balans wordt ten laste gebracht via de winst en verlies.

Financiële overzichten

jaarrekening
Financieel verklaringen bedrijven helpen bij het beoordelen van verschillende aspecten van de bedrijfsdeskundigen, van winstgevendheid (inkomen verklaring) tot hoe activa worden ingekocht (balans), En geld instroom en uitstroom (geld stroomoverzicht). financieel verklaringen zijn ook fiscaal verplicht voor bedrijven. Ze worden ook door managers gebruikt om de prestaties van de bedrijfsdeskundigen.

Verbonden videocolleges

Volgende lezen:

Een balans lezen als een expert

Overige bedrijfsdeskundigen middelen:

Overige bedrijfsdeskundigen middelen:

Over de auteur

Laat een reactie achter

Scroll naar boven
FourWeekMBA