destep-analyse

Wat is een DESTEP-analyse? DESTEP-analyse in een notendop

EEN ONTSTAP analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP analyse is een uitbreiding van de populaire PEST-analyse gemaakt door Harvard Business School-professor Francis J. Aguilar. De DESTEP analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

DESTEP-analyseOmschrijvingAnalyseGevolgenToepassingenVoorbeelden
1. DemografischDemografische factoren omvatten statistische informatie over mensen, waaronder bevolkingsomvang, leeftijd, geslacht en beroep.– Analyseer bevolkingsgerelateerde gegevens en trends, zoals leeftijdsverdeling, bevolkingsgroei en geografische verschuivingen. – Begrijp hoe demografische ontwikkelingen de marktontwikkeling en de vraag stimuleren.– Begeleidt marketingstrategieën op basis van demografische doelgroepen en veranderende markttrends. – Beïnvloedt productontwerp en distributiekanalen.– Het segmenteren van een markt op basis van leeftijd en geslacht voor een nieuwe kledinglijn. – Productkenmerken aanpassen om tegemoet te komen aan de behoeften van een vergrijzende bevolking.Demografisch voorbeeld: “Bevolkingsgroei, vergrijzing en geografische verschuivingen beïnvloeden de marktvraag.”
2. EconomischEconomische factoren hebben betrekking op elementen die de koopkracht en het gedrag van consumenten beïnvloeden, zoals het bbp, de inflatie en het inkomensniveau.– Beoordeel economische indicatoren, inflatiecijfers, bbp-groei en werkloosheidscijfers die van invloed zijn op de consumentenbestedingen en bedrijfsactiviteiten. – Bedenk hoe de economische omstandigheden het consumentengedrag beïnvloeden.– Informeert prijsstrategieën, budgettering en toewijzing van middelen op basis van economische voorspellingen. – Helpt bij het anticiperen op vraagschommelingen en past bedrijfsmodellen dienovereenkomstig aan.– Prijsstrategieën aanpassen als reactie op inflatiecijfers. – Het monitoren van de bbp-groei om de mogelijkheden voor marktuitbreiding te beoordelen.Economisch voorbeeld: “Inflatie, bbp en besteedbaar consumenteninkomen hebben invloed op het koopgedrag en de bedrijfsvoering.”
3. Sociaal-cultureelSociaal-culturele factoren beschrijven maatschappelijk gedrag, waarden en voorkeuren die de keuzes van consumenten en de marktdynamiek beïnvloeden.– Ontdek maatschappelijke waarden, culturele normen, levensstijlveranderingen en consumentenvoorkeuren binnen verschillende samenlevingen en culturen. – Begrijp hoe sociaal-culturele factoren het consumentengedrag en markttrends bepalen.– Begeleidt productontwerp, marketingcampagnes en berichten om af te stemmen op culturele voorkeuren. – Helpt bij het aanpassen van producten en diensten om tegemoet te komen aan diverse consumentensegmenten.– Marketingcampagnes lokaliseren om te resoneren met specifieke culturele waarden en normen. – Het afstemmen van productkenmerken op de levensstijlvoorkeuren van doelmarkten.Sociaal-cultureel voorbeeld: “Culturele normen en voorkeuren begrijpen om marketingongelukken te voorkomen en contact te leggen met consumenten.”
4. TechnologischTechnologische factoren omvatten vooruitgang, innovaties en technologische trends die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het concurrentievermogen.– Evalueer opkomende technologieën, verstoringen in de sector en de snelheid van technologische veranderingen. – Erken hoe technologische vooruitgang verschillende industrieën en bedrijfsmodellen beïnvloedt.– Stimuleert innovatie en concurrentievermogen door relevante technologieën toe te passen. – Informeert technologie-adoptiestrategieën en digitale transformatie-initiatieven.– Integratie van cloud computing-oplossingen om de operationele efficiëntie te verbeteren. – Het omarmen van digitale marketingstrategieën om technisch onderlegde consumenten te bereiken.Technologisch voorbeeld: “Nieuwe technologieën adopteren om concurrerend te blijven en de operationele efficiëntie te verbeteren.”
5. EcologischEcologische factoren hebben betrekking op de duurzaamheid van het milieu en de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.– Denk aan milieuoverwegingen, duurzaamheidspraktijken, vermindering van vervuiling en behoud van hulpbronnen binnen de bedrijfsvoering. – Beoordeel de ecologische voetafdruk van producten en diensten.– Moedigt duurzaamheidsinitiatieven en naleving van milieuregelgeving aan. – Beïnvloedt de productontwikkeling voor milieuvriendelijke en verantwoorde praktijken.– Implementatie van recyclingprogramma's en vermindering van afval in de productie. – Het ontwikkelen van milieuvriendelijke verpakkingen om milieuproblemen aan te pakken.Ecologisch voorbeeld: “Duurzaamheidspraktijken en inspanningen om de vervuiling terug te dringen zijn belangrijke overwegingen voor bedrijven.”
6. PolitiekPolitieke factoren omvatten externe politieke elementen, waaronder wetten, regelgeving, overheidsinstanties en politieke bewegingen.– Begrijp de impact van politieke beslissingen, wettelijke kaders en overheidsbeleid op de bedrijfsvoering en markttoegang. – Erken de rol van politieke stabiliteit en handelsregelgeving in het internationale bedrijfsleven.– Zorgt voor naleving van lokale en internationale wet- en regelgeving. – Informeert markttoegangsstrategieën en inspanningen op het gebied van overheidsrelaties.– Aanpassing van de productetikettering om te voldoen aan de nieuwe voedselveiligheidsvoorschriften. – Beoordeling van de impact van het handelsbeleid op het beheer van de mondiale toeleveringsketen.Politiek voorbeeld: “Navigeren door internationale handelsregels en lokale wetten bij het betreden van buitenlandse markten.”

Genereer een DESTEP-analyse

Een DESTEP-analyse begrijpen

De DESTEP analyse is een uitbreiding van de populaire PEST analyse gemaakt door Harvard Business School-professor Francis J. Aguilar. 

Het analyse geeft een overzicht van de macro-economische factoren die organisaties beïnvloeden. Hoewel deze factoren niet kunnen worden gecontroleerd, hebben ze niettemin invloed op de manier waarop zaken worden gedaan. 

In wezen is de DESTEP analyse is een eenvoudig raamwerk voor het doorbreken van de complexiteit van strategische planning.

Het identificeren van belangrijke marktfactoren bevordert een constructieve interne discussie en dient als een besluitvormingsinstrument.

DESTEP vs. PEST-analyse

Het PEST-analyse kijkt vooral naar factoren die verband houden met de macro-omgeving waarin een bedrijf zich ontwikkelt.

pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.

De DESTEP analyse voegt ook een contextuele kant toe die kijkt naar andere factoren zoals demografie.

Andere analyses, zoals de STEEP analyse, zijn ook een goede aanvulling op de DESTEP- en PEST-analyses.

Dat zijn allemaal kaders en tools die gebruikt kunnen worden om het bedrijfslandschap kwalitatief te analyseren.

steile analyse
de STEEP analyse is een tool die wordt gebruikt om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf sleutelgebieden waarop de analyse richt zich op: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, ecologisch/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP analyse is een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

De zes categorieën van de DESTEP-analyse

Zoals de PEST analyse en zijn vele varianten, de DESTEP analyse is gebaseerd op een acroniem dat de belangrijkste externe factoren beschrijft.

Hier zijn er zes categorieën:

demografisch

Bestaande uit statistische informatie over mensen, zoals bevolkingsomvang, dichtheid, leeftijd, geslacht of beroep.

Demografische informatie is belangrijk omdat mensen de aanzet geven voor een bestaand bedrijf en een drijvende kracht zijn in marktontwikkeling.

Veranderende demografie betekent veranderende markten, die op hun beurt invloed hebben op marketing strategie.

Verandering wordt doorgaans gedreven door de bevolking groeileeftijdsstructuur, gezinsstructuur en geografische verschuivingen in de bevolking.

Economisch

Of factoren die de koopkracht of het gedrag van de consument beïnvloeden.

Deze omvatten het bruto binnenlands product (bbp), invoerrechten, omzetbelasting, inflatie, werkloosheid en beschikbaar persoonlijk inkomen.

Sociaal-cultureel

Deze factoren beschrijven het gedrag, de waarden of voorkeuren van verschillende samenlevingen en culturen.

Een voorbeeld van een bedrijf dat deze factor niet begreep, was Pringles, dat een nieuwe smaak van gerookte spekaardappelchips op de markt bracht in een campagne om moslims een gezegende ramadan te wensen.

technologisch

Grote invloed op de bedrijfsvoering omdat nieuwe technologieën voortdurend verouderde technologieën vervingen.

Terwijl veel bedrijven profiteerden van de draadloze communicatierevolutie, bleven vele anderen achter.

Ecologisch

Bezorgdheid over de exploitatie van het milieu en natuurlijke hulpbronnen is ook een cruciale factor.

Duurzaamheid en vermindering van vervuiling zijn twee factoren waarmee elk bedrijf rekening moet houden. 

Politiek

Dit zijn externe politieke factoren die verband houden met wetten, overheidsinstanties, minderheidsgroepen of bewegingen.

Het begrijpen van deze factoren wordt als bijzonder belangrijk beschouwd voor een bedrijf dat een vreemd land binnenkomt.

Voor- en nadelen van de DESTEP-analyse

De DESTEP analyse is een eenvoudig en holistisch overzicht van macro-economische factoren en kan worden ingevuld door een individu of een groep. 

Het stimuleert ook de discussie over soms over het hoofd gezien externe factoren en houdt de focus op aanpassing strategie aan de demografische doelgroep.

Het heeft echter enkele nadelen:

 • Het biedt geen manier om het belang van de verschillende categorieën af te wegen.
 • Het combineert de politieke en juridische aspecten in één categorie, die sommige bedrijven als beperkend kunnen ervaren.
 • Zo uitgebreid als de analyse is, het moet wel worden aangevuld met een analyse van interne en concurrentiefactoren.
 • Ten slotte, de DESTEP analyse vereist een aanzienlijke investering van tijd en middelen om de nodige informatie te verzamelen. Tegen de tijd dat de analyse voltooid is, kunnen de heersende marktomstandigheden zijn verschoven. 

DESTEP vs. SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

Terwijl de DESTEP analyse helpt bedrijven de externe omgeving waarin ze opereren te begrijpen.

De SWOT analyse is zowel intern als extern.

In feite kijkt het naar vier factoren:

 • Sterke punten,
 • zwakke punten,
 • Mogelijkheden,
 • en bedreigingen.

Sterke en zwakke punten worden inderdaad beoordeeld als interne factoren, wat betekent dat u het belangrijkste voordeel/nadeel van uw bedrijf ten opzichte van andere bedrijven wilt begrijpen door deze als interne factoren te beschouwen.

In plaats daarvan worden kansen en bedreigingen beschouwd als externe factoren in relatie tot het bedrijf.

Kortom, hoe de externe omgeving het bedrijf beïnvloedt.

Vanuit dat oogpunt heeft een bedrijf meer controle over zijn sterke punten en zijn vermogen om zijn zwakke punten te beperken.

Terwijl een beetje minder controle over hoe kansen en bedreigingen de business beïnvloeden, maar er kan ook rekening worden gehouden met kansen en bedreigingen om een ​​goede Bedrijfsstrategie.

Dus de DESTEP analyse is nuttiger voor het begrijpen van externe factoren in het bedrijf, die moeilijker te controleren zijn.

De SWOT analyse is completer omdat het zowel een intern als extern begrip biedt.

Door beide kaders te gebruiken, kan een bedrijf een breder begrip krijgen van de externe en interne implicaties van verschillende factoren die van invloed zijn op het bedrijf.

Case Study's

Lancering van een duurzame kledinglijn

Situatie: Een mode-startup wil een duurzame kledinglijn lanceren die zich richt op milieubewuste consumenten.

SWOT-analysetoepassing:

 • Sterke punten: Ethisch geproduceerde materialen, recyclebare verpakkingen, transparantie in de toeleveringsketen.
 • Zwakke punten: Hogere productiekosten, beperkte initiële kosten merk herkenning.
 • Mogelijkheden: Groeiende vraag naar duurzame producten, potentiële samenwerkingen met milieuvriendelijke influencers.
 • Gevaren: Gevestigde concurrenten, fluctuerende grondstofprijzen.

DESTEP-analysetoepassing:

 • demografische: Gericht op millennials en Gen Z die milieubewuster zijn.
 • economisch: Premiumprijzen vanwege duurzame praktijken.
 • Sociaal-cultureel: Meeliften op de trend van duurzaamheid en ethische mode.
 • Technologisch: Gebruik van duurzame technologie bij de productie, zoals waterbesparende verftechnieken.
 • Ecologisch: Positieve impact door het verkleinen van de COXNUMX-voetafdruk.
 • Politiek: Profiteren van overheidsstimulansen voor duurzaam ondernemen.

Een digitale gezondheidsapp wereldwijd uitbreiden

Situatie: Een gezondheidstechnologiebedrijf wil zijn succesvolle digitale gezondheidsapp naar internationale markten brengen.

SWOT-analysetoepassing:

 • Sterke punten: Bewezen trackrecord op de thuismarkt, robuust technologieplatform.
 • Zwakke punten: Gebrek aan begrip van internationale gezondheidsregelgeving, culturele verschillen in gezondheidspercepties.
 • Mogelijkheden: Onaangeboorde markten, potentiële partnerschappen met internationale gezondheidsorganisaties.
 • Gevaren: Lokale concurrenten, hindernissen op regelgevingsgebied.

DESTEP-analysetoepassing:

 • demografische: Gericht op technisch onderlegde bevolkingsgroepen en stedelijke gebieden met een hoge smartphone-penetratie.
 • economisch: Prijzen strategie aangepast aan de koopkracht van de doelmarkten.
 • Sociaal-cultureel: Het aanpassen van app-inhoud aan lokale gezondheidsovertuigingen en -praktijken.
 • Technologisch: Zorgen voor compatibiliteit met populaire apparaten in doelmarkten.
 • Ecologisch: Het bevorderen van digitale gezondheidszorg als een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele gezondheidszorg.
 • Politiek: Navigeren door gezondheidsvoorschriften en wetgeving inzake gegevensprivacy in verschillende landen.

Introductie van een plantaardig vleesalternatief

Situatie: Een voedingsbedrijf wil inspelen op de stijgende trend van vegetarisme en veganisme door een plantaardig vleesalternatief te lanceren.

SWOT-analysetoepassing:

 • Sterke punten: Expertise in voedselproductie gevestigd distributiekanalen.
 • Zwakke punten: Nieuwkomer in het plantaardige segment, mogelijke tegenreactie van traditionele vleesconsumenten.
 • Mogelijkheden: Groeiende vegetarische en veganistische bevolking, partnerschappen met restaurants.
 • Gevaren: Gevestigde plantaardige vleesmerken, potentiële uitdagingen op het gebied van de regelgeving.

DESTEP-analysetoepassing:

 • demografische: Gericht op gezondheidsbewuste consumenten, veganisten en vegetariërs.
 • economisch: Premiumprijzen vanwege hoge productiekosten van plantaardige eiwitten.
 • Sociaal-cultureel: Aansluitend bij de beweging naar ethisch en duurzaam eten.
 • Technologisch: Investeren in R&D om de smaak en textuur van het vleesalternatief te perfectioneren.
 • Ecologisch: Het product op de markt brengen als een duurzamer alternatief voor traditioneel vlees.
 • Politiek: Ervoor zorgen dat het product voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften, mogelijk lobbyen tegen plantaardige producten.

Een keten van slimme sportscholen openen

Situatie: Een fitnessondernemer wil een keten van sportscholen lanceren die technologie inzetten voor gepersonaliseerde trainingservaringen.

SWOT-analysetoepassing:

 • Sterke punten: Unique waarde voorstel, gebruik van geavanceerde technologie.
 • Zwakke punten: Hoge initiële investering, afhankelijkheid van technologie die mogelijk met storingen te maken krijgt.
 • Mogelijkheden: Groeiende fitnessbewuste bevolking, potentieel voor app-integraties.
 • Gevaren: Gevestigde sportschoolketens, snelle technologische veroudering.

DESTEP-analysetoepassing:

 • demografische: Gericht op millennials en Gen Z, stedelijke gebieden.
 • economisch: Lidmaatschapsprijzen in lijn met de aangeboden premiumdiensten.
 • Sociaal-cultureel: Inspelen op de trend van een in technologie geïntegreerde levensstijl.
 • Technologisch: Continue upgrades om ervoor te zorgen dat de nieuwste technologie beschikbaar is voor leden.
 • Ecologisch: Het promoten van de sportschool als een milieuvriendelijke ruimte met duurzame apparatuur.
 • Politiek: Zorgen voor naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Sleutelfaciliteiten:

 • De DESTEP analyse is een variatie op de PEST-analyse. Het helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn.
 • De DESTEP-analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.
 • De DESTEP-analyse is een eenvoudig en gedetailleerd middel om de discussie over externe dreigingen te stimuleren. Sommige bedrijven vinden het ontbreken van een scoresysteem en aanzienlijke investeringen vooraf echter wellicht beperkend. 

Belangrijkste kenmerken

 • Definitie: DESTEP-analyse is een uitbreiding van de PEST-analyse, die door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de factoren die hierop van invloed kunnen zijn. DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politieke factoren.
 • Doel: Het biedt een overzicht van macro-economische factoren die van invloed zijn op organisaties, helpt bij strategische planning, besluitvorming en het identificeren van potentiële bedreigingen en zwakke punten.
 • Categorieën: DESTEP-analyse verdeelt externe factoren in zes categorieën:
  • Demografisch: bevolkingsomvang, leeftijd, geslacht, beroep, etc.
  • Economisch: BBP, inflatie, werkloosheid, koopkracht, enz.
  • Sociaal-cultureel: Gedrag, waarden en voorkeuren van verschillende samenlevingen en culturen.
  • Technologisch: Invloed van nieuwe technologieën op de bedrijfsvoering.
  • Ecologisch: bezorgdheid over het milieu, duurzaamheid en vermindering van vervuiling.
  • Politiek: factoren die verband houden met wetten, overheidsinstanties, minderheidsgroepen en bewegingen.
 • voordelen: Het biedt een holistische kijk op macro-economische factoren, stimuleert discussies over externe factoren en blijft gericht op het aanpassen van strategieën aan de doelgroep.
 • nadelen: Het ontbreekt aan een manier om het belang van verschillende categorieën af te wegen, combineert politieke en juridische aspecten in één categorie en vereist veel tijd en middelen om informatie te verzamelen.
 • DESTEP versus SWOT-analyse: DESTEP is gericht op het begrijpen van de externe omgeving en vormt een aanvulling op SWOT-analyse. SWOT is zowel intern als extern en analyseert de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de organisatie en biedt een breder inzicht in de factoren die van invloed zijn op het bedrijf. Beide raamwerken zijn nuttig bij het ontwikkelen van een alomvattend Bedrijfsstrategie.

Verbonden analysekaders

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een storingsmodus en effectenanalyse (FMEA) is een gestructureerde benadering om ontwerpfouten in een product of proces te identificeren. De faalmodus- en effectenanalyse, ontwikkeld in de jaren vijftig, is een van de vroegste methodologieën in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bedrijfswaarderingen omvatten een formele analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse die wordt gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of wereldwijde economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijkingsanalyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral nuttig wanneer er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijkingsanalyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Monte Carlo-analyse

monte-carlo-analyse
De Monte Carlo-analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. De Monte Carlo-analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. In de analyse wordt eerst gekeken naar de impact van bepaalde risico's op het projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-batenanalyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Om een ​​kostenanalyse effectief te laten zijn, is het belangrijk om het project zo eenvoudig mogelijk te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

CATWOE-analyse

catwoe-analyse
De CATWOE-analyse is een probleemoplossing strategie dat bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De CATWOE-analyse is een diepgaande en holistische benadering van het oplossen van problemen, omdat het bedrijven in staat stelt alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit gebruikelijke manieren van denken die anders zouden belemmeren groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE-analyse bedrijven in staat stelt om meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

VTDF-framework

concurrentie-analyse
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrentieanalyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse die wordt gebruikt bij zakelijke besluitvorming en die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste invloed hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbare bedrijfsanalyse is een proces waarmee vergelijkbare organisaties kunnen worden geïdentificeerd als een vergelijking om inzicht te krijgen in de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Uit de vergelijkbare bedrijfsanalyse is het mogelijk om het concurrentielandschap van de doelorganisatie te begrijpen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse
De PESTEL-analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt bij het identificeren van potentiële bedreigingen en zwakke punten die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijfsanalyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijfsanalyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Financiële structuur

financiële structuur
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Value Investing

waardebeleggen
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

Financiële Analyse

financiële boekhouding
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.

Postmortale analyse

post-mortem-analyse
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.

Root Cause Analysis

root-cause-analyse
In wezen omvat een analyse van de hoofdoorzaken het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse

Break-even analyse

break-even-analyse
Een break-even-analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om de productiekosten te dekken. Een break-evenanalyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om break-even te draaien of zijn initiële investering terug te verdienen. 

Beslissingsanalyse

beslissingsanalyse
Stanford University Professor Ronald A. Howard definieerde beslissingsanalyse voor het eerst als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard toezicht gehouden op vele proefschriften over dit onderwerp, met onderwerpen als de verwijdering van kernafval, investeringsplanning, orkaan zaaien en onderzoek strategie. Beslissingsanalyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.

DESTEP-analyse

destep-analyse
Een DESTEP-analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP-analyse is een uitbreiding van de populaire PEST-analyse die is gemaakt door Francis J. Aguilar, professor aan de Harvard Business School. De DESTEP-analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

STEEP-analyse

steile analyse
De STEEP-analyse is een hulpmiddel om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf kerngebieden waarop de analyse zich richt: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, milieu/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

Op activiteiten gebaseerd beheer

activiteit-gebaseerd-management-abm
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.

PMESII-PT-analyse

pmesii-pt
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een ​​meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.

RUIMTE-analyse

ruimte-analyse
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning. 

Lotus-diagram

lotusdiagram
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.

Functionele ontbinding

functionele ontleding
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Analyse van belanghebbenden

stakeholder-analyse
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.

Strategische analyse

strategische analyse
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterPorter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-frameworkBCG MatrixGE McKinsey-matrixKotter's 8-stappen veranderingsmodel.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA