mechanistische-organisatiestructuur

Mechanistische organisatiestructuur

Organisaties met een mechanistische structuur worden het best gekenmerkt door rigide afdelingsindeling, talrijke managementlagen (met name het middenkader) en een relatief hoge mate van taakspecialisatie.

structuurtypeType structuurStructuurdetailsvoordelenNadelen
Mechanistische structuurBureaucratisch– Strak en hiërarchisch ontwerp met duidelijke gezagslijnen. – Hoge mate van controle en specialisatie. – De beslissingsbevoegdheid is geconcentreerd aan de top.– Duidelijke lijnen van autoriteit en verantwoordelijkheid. – Efficiënte besluitvorming dankzij goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. – Specialisatie en expertise in specifieke functies. – Stabiliteit en voorspelbaarheid.– Beperkt aanpassingsvermogen aan verandering en innovatie. – Gebrek aan flexibiliteit om te reageren op dynamische marktomstandigheden. – Langzamere besluitvorming als gevolg van hiërarchie. – Potentieel gebrek aan empowerment en creativiteit van medewerkers. – Mogelijk niet geschikt voor snel evoluerende industrieën of omgevingen.
Organische structuurFlexibel– Flexibel en gedecentraliseerd ontwerp met minder rigide hiërarchie. – Beslissingsbevoegdheid verspreid over de organisatie. – Nadruk op samenwerking en aanpassingsvermogen.– Aanpassingsvermogen aan verandering en innovatie. – Verbeterde flexibiliteit om te reageren op dynamische marktomstandigheden. – Stimuleren van de creativiteit en empowerment van medewerkers. – Zeer geschikt voor snel evoluerende industrieën of omgevingen.– Potentieel voor dubbelzinnigheid in rollen en verantwoordelijkheden. – Kan sterke communicatie- en coördinatievaardigheden vereisen. – Kan minder efficiënt zijn bij de besluitvorming in grote organisaties. – Mogelijk ontbreekt het aan de duidelijke verantwoordelijkheid die men in mechanistische structuren aantreft.
Matrix structuurDubbele rapportage– Combineert elementen van zowel functionele als divisiestructuren. – Medewerkers rapporteren aan meerdere leidinggevenden (functioneel en divisiemanagers). – Geschikt voor complexe organisaties met meerdere projecten of producten.– Flexibiliteit om aan meerdere projecten of producten te werken. – Efficiënt gebruik van gespecialiseerde middelen. – Verbeterde cross-functionele samenwerking. – Snelle aanpassing aan uiteenlopende marktomstandigheden.– Complexe rapportagerelaties en potentiële conflicten. – Kan machtsstrijd veroorzaken tussen functionele en divisiemanagers. – Kan leiden tot rolverwarring en dubbelzinnigheid. – Vereist sterke vaardigheden op het gebied van communicatie en conflictoplossing.
NetwerkstructuurCollaborative– Een flexibele en op samenwerking gerichte structuur die de nadruk legt op partnerschappen en allianties met externe organisaties. – Nadruk op het delen van middelen en expertise. – Zeer geschikt voor organisaties die betrokken zijn bij complexe samenwerkingen of allianties.– Toegang tot externe bronnen en expertise. – Efficiënt delen van kennis en capaciteiten. – Kansen voor innovatie via externe partnerschappen.– Potentiële uitdagingen bij het beheren en coördineren van externe relaties. – Kan leiden tot afhankelijkheid van externe partners. – Kan complex zijn om relaties effectief te onderhouden en te beheren.
Hybride structuurCombinatie (combination)– Een combinatie van verschillende organisatiestructuren om aan specifieke behoeften te voldoen. – Combineert doorgaans elementen van mechanistische en organische structuren. – Zorgt voor flexibiliteit in verschillende delen van de organisatie.– Flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende behoeften op verschillende gebieden. – Efficiëntie en specialisatie in specifieke functies. – Duidelijke gezagslijnen waar nodig.– Complexiteit bij het beheren van verschillende structurele elementen. – Potentieel voor verwarring of conflicten tussen verschillende structurele componenten.
HolacratiestructuurZelfmanagement– Een gedecentraliseerde structuur die zich richt op zelfmanagement en gedistribueerde besluitvorming. – Vervangt traditionele hiërarchieën door cirkels of teams met specifieke rollen en verantwoordelijkheden.– Verbeterde empowerment en autonomie van medewerkers. – Snellere besluitvorming op teamniveau. – Flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende behoeften.– Vereist een culturele verschuiving en een sterke toewijding aan de principes van zelfmanagement. – Potentieel voor dubbelzinnigheid in rollen en verantwoordelijkheden. – Mogelijk niet geschikt voor alle soorten organisaties of sectoren.
Teamgebaseerde structuurCollaborative– Benadrukt de vorming van zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken of projecten. – Teamleden nemen gezamenlijk beslissingen en beheren hun werk.– Verbeterde samenwerking en teamwerk. – Empowerment van teamleden. – Snellere besluitvorming op teamniveau.– Vereist bekwaam teamleiderschap en facilitering. – Potentieel voor conflicten of uitdagingen in de teamdynamiek. – Mogelijk niet geschikt voor alle organisatorische functies of bedrijfstakken.
Circulaire structuurCirculariteit– Georganiseerd rond het concept van circulaire, zelfsturende teams, ook wel ‘cirkels’ genoemd. – Kringen hebben rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd en nemen gezamenlijk beslissingen. – Elke kring kan links naar andere kringen bevatten.– Empowerment van kringleden. – Flexibiliteit en aanpassingsvermogen op kringniveau. – Verbeterde communicatie en samenwerking via cirkellinks.– Vereist een verandering in de organisatiecultuur en mentaliteit. – Potentiële uitdagingen bij het beheren van relaties tussen kringen. – Is mogelijk niet geschikt voor alle organisatorische contexten.

Inzicht in een mechanistische organisatiestructuur

De mechanistische organisatiestructuur beschrijft elk bedrijf met afdelingen tussen afdelingen, gecentraliseerde autoriteit en gespecialiseerde maar onafhankelijke rollen.

Deze bedrijven hebben vergelijkbare kenmerken met een traditionele bureaucratie waar een duidelijke en duidelijke commandostructuur verantwoordelijk voor is bedrijfsdeskundigen operationeel beheer.

Het idee achter een mechanistische structuur is afkomstig van Max Weber, een Duitse socioloog en politiek econoom die eind 1800 en begin 1900 actief was toen de industriële revolutie begon door te zetten.

Weber bestudeerde, net als veel van zijn tegenhangers, werkplekken om oplossingen te bedenken die ze efficiënter en productiever zouden maken. 

Op basis van observaties van talloze organisaties, bepaalde Weber de elementen die ze gemeen hadden om een ​​basisidee van de ideale structuur te vormen. Het zou echter pas in 1961 duren voordat het concept formeel werd beschreven. 

In hun boek Het management van innovatie, definieerden de Britse theoretici Tom Burns en George Macpherson Stalker een mechanistische organisatie als een organisatie met in belangrijke mate drie dimensies: formalisatie, centralisatie en complexiteit.

De drie dimensies van Burns en Stalker 

Laten we even de tijd nemen om de drie dimensies van mechanistische structuur in meer detail uit te leggen:

formalisering

Procedures, processen en werkwijzen worden tot op de letter gevolgd en de communicatie verloopt via formele kanalen.

Functieomschrijvingen bakenen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk af en laaggeplaatste werknemers hebben weinig tot geen contact met degenen boven hen.

Centralisatie

De macht is geconcentreerd bij het senior management.

Richtlijnen vloeien via een duidelijke commandostructuur naar lagere managers en ondergeschikten.

Ingewikkeldheid

Mechanistische organisaties hebben meestal meer managementniveaus met talloze managers op middenniveau.

Complexiteit wordt ook toegevoegd vanuit de taakspecialisatie van leden.

Voordelen van de mechanische structuur

Stabiliteit

De formaliteit van een mechanistische organisatie betekent dat operaties in de loop van de tijd min of meer hetzelfde blijven.

Zowel organisaties als werknemers kunnen profiteren van processen die bekende hoeveelheden zijn en consistente resultaten opleveren.

Lage taakdifferentiatie

Aangezien elke rol, taak en procedure binnen het bedrijf duidelijk is gedefinieerd, begrijpen werknemers wat er van hen wordt verwacht door hun superieuren.

Efficiënt

Bedrijven zoals McDonald's gebruiken aspecten van de mechanische structuur om de efficiëntie te maximaliseren en de kosten te minimaliseren.

De sterk geformaliseerde banen, duidelijke communicatielijnen en gedetailleerde functiebeschrijvingen van het fastfoodbedrijf stellen het in staat om een ​​uniform product te produceren in zijn duizenden restaurants.

Nadelen van de mechanistische structuur

Stijfheid

Mechanistische organisaties hebben de neiging rigide en inflexibel te zijn, wat ze ongeschikt maakt voor dynamische industrieën waar flexibiliteit en aanpassingsvermogen cruciaal zijn.

Werkdruk

De centralisatie van een mechanistische structuur betekent dat sommige senior managers betrokken zullen raken bij de details van de dagelijkse gang van zaken.

Hierdoor kunnen ze overbelast raken met onnodig werk.

Gebrek aan creativiteit

Hoewel de geformaliseerde structuur zorgt voor consistentie en bewezen resultaten, gaat dit vaak ten koste van de motivatie van werknemers.

Wanneer werknemers niet in staat zijn om problemen creatief op te lossen en elke dag dezelfde procedures moeten volgen, kunnen ze worden losgekoppeld van het werk.

Key afhaalrestaurants

 • Organisaties met een mechanistische structuur worden het best gekenmerkt door rigide afdelingsindeling, talrijke managementlagen (met name het middenkader) en een relatief hoge mate van taakspecialisatie.
 • De Britse theoretici Tom Burns en George Macpherson Stalker definieerden een mechanistische organisatie als een organisatie met een aanzienlijke mate van drie dimensies: formalisatie, centralisatie en complexiteit.
 • Mechanistische organisatiestructuren hebben de neiging om stabiele organisaties op te leveren waarin elke medewerker weet wat er van hem wordt verwacht. Door hun rigiditeit zijn ze echter niet geschikt voor dynamische bedrijfstakken, en senior managers kunnen onnodig worden afgeleid door taken die beter aan anderen kunnen worden gedelegeerd.

Belangrijkste kenmerken

 • Mechanistische structuurkenmerken: Organisaties met een mechanistische structuur worden gekenmerkt door rigide afdelingsvorming, meerdere managementlagen (vooral het middenkader) en een hoge mate van taakspecialisatie.
 • Duidelijke commandostructuur: Net als bij een traditionele bureaucratie hebben mechanistische structuren een aparte commandostructuur die verantwoordelijk is voor het beheer bedrijfsdeskundigen operaties.
 • Oorsprong en concept: Het concept van een mechanistische structuur is afkomstig van Max Weber, een Duitse socioloog en politiek econoom, tijdens de industriële revolutie. De Britse theoretici Tom Burns en George Macpherson Stalker formaliseerden het concept in 1961 en definieerden het op basis van formalisering, centralisatie en complexiteit.
 • formalisering: Procedures en communicatie houden zich strikt aan gevestigde praktijken en formele kanalen. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd, en werknemers op een lager niveau hebben beperkte interactie met hoger geplaatsten.
 • Centralisatie: De macht is geconcentreerd op het hoogste managementniveau. Richtlijnen vloeien via een duidelijke commandostructuur naar lagere managers en ondergeschikten.
 • Ingewikkeldheid: Mechanistische organisaties hebben vaak meerdere managementlagen, waaronder talloze managers op middenniveau. Complexiteit wordt verder geïntroduceerd door gespecialiseerde taken.
 • voordelen:
  • Stabiliteit: Formaliteit leidt in de loop van de tijd tot consistente operaties.
  • Lage taakdifferentiatie: Duidelijk gedefinieerde rollen en taken vergroten het begrip van de werknemer.
  • Efficiënt: Geformaliseerde processen, communicatie en taakomschrijvingen leiden tot een uniforme en efficiënte bedrijfsvoering.
 • Nadelen:
  • Stijfheid: Mechanistische structuren zijn inflexibel en ongeschikt voor dynamische industrieën die aanpassingsvermogen vereisen.
  • Werkdruk: Gecentraliseerde structuur kan senior managers belasten met operationele details.
  • Gebrek aan creativiteit: Formaliteit en standaardprocedures kunnen leiden tot terugtrekking en verminderde creativiteit van werknemers.
 • Tom Burns en George Macpherson Stalkers Dimensions: Mechanistische structuren worden gedefinieerd door drie dimensies - formalisatie, centralisatie en complexiteit - zoals geschetst door de Britse theoretici Tom Burns en George Macpherson Stalker.
 • Stabiliteit en verwachtingen: Mechanistische structuren bieden werknemers stabiliteit en duidelijkheid over hun rollen en verantwoordelijkheden.
 • Stijfheid en geschikt voor de industrie: De rigide aard van mechanische structuren maakt ze ongeschikt voor industrieën die flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereisen.
 • Betrokkenheid van senior management: Centralisatie kan ertoe leiden dat senior managers betrokken raken bij operationele details, wat hun efficiëntie aantast.
 • Creativiteit en werknemersbetrokkenheid: De focus op uniformiteit kan de creativiteit en betrokkenheid van medewerkers belemmeren.

Lees volgende: Organisatiestructuur.

Soorten organisatiestructuren

organisatiestructuur-types
Organisatiestructuren

Verstilde organisatiestructuren

Functioneel

functionele-organisatorische-structuur
Op een functionele organisatiestructuur, groepen en teams zijn georganiseerd op basis van functie. Daarom volgt deze organisatie een top-down structuur, waarbij de meeste beslissingen van het topmanagement naar de onderkant gaan. De onderkant van de organisatie volgt dus grotendeels de strategie uitgewerkt door de top van de organisatie.

Divisie

divisie-organisatie-structuur

Open organisatiestructuren

Matrix

matrix-organisatiestructuur

Flat

platte-organisatorische-structuur
In een flat organisatiestructuur, is er weinig tot geen middenkader tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarom verkleint het de ruimte tussen medewerkers en leidinggevenden om een ​​effectieve communicatiestroom binnen de organisatie mogelijk te maken, waardoor het sneller en slanker wordt.

Verbonden zakelijke kaders

Portefeuillebeheer

project-portfolio-matrix
Projectportfoliomanagement (PPM) is een systematische aanpak voor het selecteren en beheren van een verzameling projecten die zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Dat is een bedrijfsdeskundigen proces van het managen van meerdere projecten die kunnen worden geïdentificeerd, geprioriteerd en beheerd binnen de organisatie. PPM helpt organisaties hun investeringen te optimaliseren door middelen efficiënt toe te wijzen aan alle initiatieven.

Kotter's 8-stappen veranderingsmodel

kotters-8-stappen-veranderingsmodel
Dr. John Kotter, professor aan de Harvard Business School, is een denkleider op het gebied van organisatieverandering en hij ontwikkelde Kotter's 8-stappen verandering model, wat helpt bedrijfsdeskundigen managers omgaan met organisatieverandering. Kotter creëerde de 8-stappen model organisatietransformatie te stimuleren.

Congruentiemodel van Nadler-Tushman

nadler-tushman-congruentie-model
Het Nadler-Tushman Congruence Model is ontwikkeld door David Nadler en Michael Tushman van de Columbia University. Het Nadler-Tushman Congruence Model is een diagnostisch hulpmiddel dat probleemgebieden binnen een bedrijf identificeert. In de zakelijke context treedt congruentie op wanneer de doelen van verschillende mensen of belangengroepen samenvallen.

McKinsey's zeven vrijheidsgraden

mckinseys-zeven-graden
McKinsey's zeven vrijheidsgraden voor groei is een strategie hulpmiddel. De tool is ontwikkeld door partners bij McKinsey and Company en helpt bedrijven te begrijpen welke kansen zullen bijdragen aan uitbreiding, en daarom helpt het om prioriteit te geven aan die initiatieven.

De 5P's van Mintzberg

5ps-van-strategie
Mintzberg's 5P's of Strategy is een strategie ontwikkeling model die vijf verschillende perspectieven (plan, truc, patroon, positie, perspectief) onderzoekt om een ​​succesvol Bedrijfsstrategie. In de loop der jaren is er een zesde perspectief ontwikkeld, Praktijk genaamd, dat in het leven is geroepen om bedrijven te helpen hun strategieën uit te voeren.

COSO-raamwerk

coso-raamwerk
Het COSO-raamwerk is een middel voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van controle binnen een organisatie. De vijf componenten van het COSO-raamwerk zijn controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie en monitoringactiviteiten. Als hulpmiddel voor frauderisicobeheer kunnen bedrijven: Design, implementeren en evalueren van interne controleprocedures.

SLEPEN Matrix

sleep-matrix
De TOWS-matrix is ​​een acroniem voor Threats, Opportunities, Weaknesses en Strengths. De matrix is ​​een variatie op de SWOT-analyse en probeert de kritiek op de SWOT-analyse aan te pakken met betrekking tot het onvermogen om relaties tussen de verschillende categorieën aan te tonen.

Lewin's Verandermanagement

lewins-veranderingsmanagementmodel
Verandermanagement van Lewin model helpt bedrijven om te gaan met de onzekerheid en weerstand die gepaard gaan met verandering. Kurt Lewin, een van de eerste academici die zijn onderzoek toespitste op groepsdynamiek, ontwikkelde een drietraps model. Hij stelde voor dat het gedrag van individuen gebeurde als een functie van groepsgedrag.

Casestudy's organisatiestructuur

OpenAI-organisatiestructuur

openai-organisatiestructuur
OpenAI is een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat in 2019 is overgegaan in een organisatie met winstoogmerk. De bedrijfsstructuur is georganiseerd rond twee entiteiten: OpenAI, Inc., een Delaware LLC met één lid dat wordt beheerd door OpenAI non-profit, en OpenAI LP , een afgetopte organisatie met winstoogmerk. De OpenAI LP wordt bestuurd door het bestuur van OpenAI, Inc (de stichting), die optreedt als General Partner. Tegelijkertijd omvatten Limited Partners werknemers van de LP, enkele bestuursleden en andere investeerders zoals de liefdadigheidsstichting van Reid Hoffman, Khosla Ventures, en Microsoft, de grootste investeerder in de LP.

Airbnb-organisatiestructuur

airbnb-organisatiestructuur
Airbnb volgt een holacratie model, of een soort flat organisatiestructuur, waar teams zijn georganiseerd voor projecten, om snel te handelen en snel te itereren, waardoor een slanke en flexibele aanpak behouden blijft. Airbnb is ook overgestapt op een hybride model waar medewerkers overal kunnen werken en elk kwartaal bijeen kunnen komen om vooruit te plannen en met elkaar in contact te komen.

Amazon-organisatiestructuur

Amazon-organisatiestructuur
De Amazone organisatiestructuur is overwegend hiërarchisch met elementen van een functiegebaseerde structuur en geografische indelingen. Terwijl Amazon in de beginjaren begon als een slanke, platte organisatie, veranderde het in een hiërarchische organisatie met duidelijk gedefinieerde taken en functies naarmate het schaalde.

Apple-organisatiestructuur

appel-organisatie-structuur
Apple heeft een traditionele hiërarchische structuur met productgebaseerde groepering en enige samenwerking tussen divisies.

Coca-Cola organisatiestructuur

coca-cola-organisatiestructuur
The Coca-Cola Company heeft een ietwat complexe matrix organisatiestructuur met geografische divisies, productdivisies, bedrijfseenheden en functionele groepen.

Costco organisatiestructuur

costco-organisatiestructuur
Costco heeft een matrix organisatiestructuur, die eenvoudig kan worden gedefinieerd als elke structuur die twee of meer verschillende typen combineert. In dit geval bestaat er een overheersende functionele structuur met een meer secundaire divisiestructuur. Costco's geografische divisies weerspiegelen zijn sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten in combinatie met zijn groeiende wereldwijde aanwezigheid. Alleen al in het land zijn er zes divisies, wat aangeeft dat het de bron is van de meeste bedrijfsinkomsten. In vergelijking met bijvoorbeeld concurrent Walmart hanteert Costco een meer gedecentraliseerde benadering van beheer, besluitvorming en autonomie. Hierdoor kunnen de winkels en divisies van het bedrijf flexibeler inspelen op lokale marktomstandigheden.

Dell organisatiestructuur

dell-organisatiestructuur
Dell heeft een functionele organisatiestructuur met een zekere mate van decentralisatie. Dit betekent dat functionele afdelingen informatie delen, meedenken aan het succes van de organisatie en een zekere mate van beslissingsbevoegdheid hebben.

eBay-organisatiestructuur

ebay-organisatiestructuur
eBay was tot voor kort een organisatie met meerdere afdelingen (M-vorm) met semi-autonome eenheden die waren gegroepeerd volgens de diensten die ze leverden. Tegenwoordig heeft eBay een enkele divisie genaamd Marketplace, die eBay en zijn internationale iteraties omvat.

Facebook-organisatiestructuur

facebook-organisatiestructuur
Facebook wordt gekenmerkt door een veelzijdige matrix organisatiestructuur. Het bedrijf maakt gebruik van een flat organisatiestructuur in combinatie met op bedrijfsfuncties gebaseerde teams en productgebaseerde of geografische divisies. De platte organisatiestructuur is georganiseerd rond het leiderschap van Mark Zuckerberg en de belangrijkste leidinggevenden om hem heen. Aan de andere kant zijn de functiegebaseerde teams gebaseerd op de belangrijkste bedrijfsfuncties (zoals HR, productbeheer, investor relations, enzovoort).

De organisatiestructuur van Goldman Sachs

goldman-sacks-organisatiestructuren
Goldman Sachs heeft een hiërarchische structuur met een duidelijke commandostructuur en een gedefinieerd loopbaanontwikkelingsproces. De structuur wordt ook ondersteund door bedrijfsdivisies en functiegroepen.

Google-organisatiestructuur

google-organisatie-structuur
Google (Alphabet) heeft een cross-functionele (teamgebaseerde) organisatiestructuur bekend als een matrixstructuur met een zekere mate van vlakheid. In de loop der jaren, toen het bedrijf opschaalde en het een techgigant werd, is het organisatiestructuur verandert steeds meer in een gecentraliseerde organisatie.

IBM-organisatiestructuur

ibm-organisatiestructuur
IBM heeft een organisatiestructuur gekenmerkt door productgebaseerde divisies, waardoor zijn strategie om innovatieve en concurrerende producten in meerdere markten te ontwikkelen. IBM wordt ook gekenmerkt door functiegebaseerde segmenten die productontwikkeling ondersteunen en innovatie voor elke productgebaseerde divisie, waaronder Global Markets, Integrated Supply Chain, Research, Development en Intellectual Property.

Organisatiestructuur van McDonald's

mcdonald-organisatiestructuur
McDonald's heeft een divisie organisatiestructuur waarbij elke divisie – op basis van geografische locatie – operationele verantwoordelijkheden en strategische doelstellingen krijgt toegewezen. De belangrijkste geografische divisies zijn de VS, internationaal opererende markten en internationale ontwikkelingslicentiemarkten. En aan de andere kant is de hiërarchische leiderschapsstructuur georganiseerd rond regionale en functionele divisies.

McKinsey-organisatiestructuur

mckinsey-organisatiestructuur
McKinsey & Company heeft een gedecentraliseerd organisatiestructuur met veelal zelfsturende kantoren, commissies en medewerkers. Er zijn ook functionele groepen en geografische divisies met eigen namen.

Microsoft-organisatiestructuur

microsoft-organisatiestructuur
Microsoft heeft een product-type divisie organisatiestructuur op basis van functies en technische groepen. Naarmate het bedrijf in de loop van de tijd opschaalde, werd het ook meer hiërarchisch, maar bleef het zijn hybride benadering tussen functies, technische groepen en management behouden.

Organisatiestructuur van Nestlé

nestle-organisatiestructuur
Nestlé heeft een geografische divisiestructuur met activiteiten die zijn gesegmenteerd in vijf belangrijke regio's. Het Zwitserse multinationale voedings- en drankenbedrijf Nestlé had jarenlang een complexe en gedecentraliseerde matrix organisatiestructuur waar de talrijke merken en dochterondernemingen vrij waren om autonoom te opereren.

Nike organisatiestructuur

nike-organisatie-structuur
Nike heeft een matrix organisatiestructuur geografische divisies opnemen. De matrixstructuur van Nike is ook aanwezig op regionaal en subregionaal niveau. De verantwoordelijkheid van het management is gesegmenteerd naar business unit (kleding, schoeisel en uitrusting) en functie (human resources, financiën, marketing, verkoop en bedrijfsvoering).

Patagonië Organisatiestructuur

patagonië-organisatie-structuur
Patagonië heeft een bijzondere organisatiestructuur, waar de oprichter, Chouinard, het eigendom van het bedrijf in handen van twee non-profitorganisaties deed. De Patagonia Purpose Trust, die 100% van de stemgerechtigde aandelen bezit, is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting van het bedrijf. En het Holdfast Collective, een non-profit, bezit 100% van de aandelen zonder stemrecht, met als doel het herinvesteren van de merk's dividenden in milieuoorzaken.

Samsung-organisatiestructuur

samsung-organisatie-structuur (1)
Samsung heeft een product-type divisie organisatiestructuur waar producten bepalen hoe resources en bedrijfsvoering worden gecategoriseerd. De belangrijkste bronnen waar de bedrijfsstructuur van Samsung omheen is georganiseerd, zijn consumentenelektronica, IT en apparaatoplossingen. Bovendien zijn de leiderschapsfuncties van Samsung georganiseerd rond een aantal carrièreniveaus, gebaseerd op ervaring (assistent, professional, senior professional en hoofdprofessional).

Sony-organisatiestructuur

sony-organisatiestructuur
Sony heeft een matrix organisatiestructuur voornamelijk gebaseerd op functiegroepen en product-/bedrijfsdivisies. De structuur bevat ook geografische indelingen. In 2021 kondigde Sony de revisie aan van zijn organisatiestructuur, het veranderen van de naam van Sony Corporation in Sony Group Corporation om zichzelf beter te identificeren als het hoofdkantoor van de Sony-groep van bedrijven die het bedrijf naar productdivisies leiden.

Starbucks-organisatiestructuur

starbucks-organisatiestructuur
Starbucks volgt een matrix organisatiestructuur met een combinatie van verticale en horizontale structuren. Het wordt gekenmerkt door meerdere, overlappende commandostructuur en divisies.

Tesla organisatiestructuur

tesla-organisatiestructuur
Tesla wordt gekenmerkt door een functionele organisatiestructuur met aspecten van een hiërarchische structuur. Tesla heeft wel functionele centra in dienst die alle zakelijke activiteiten omvatten, inclusief financiën, verkoop, marketing, technologie, techniek, Design, en de kantoren van de CEO en voorzitter. Tesla's hoofdkantoor in Austin, Texas, bepaalt de strategische richting van het bedrijf, waarbij internationale operaties weinig autonomie krijgen.

Toyota organisatiestructuur

Toyota-organisatiestructuur
Toyota heeft een divisie organisatiestructuur waar de bedrijfsvoering is gecentreerd rond de markt, het product en de geografische groepen. Daarom organiseert Toyota zijn bedrijfsstructuur rond wereldwijde hiërarchieën (de meeste strategische beslissingen komen van het Japanse hoofdkantoor), productgebaseerde divisies (waar de organisatie is opgesplitst, op basis van elke productlijn) en geografische divisies (volgens de geografische gebieden onder beheer). ).

Walmart-organisatiestructuur

Walmart-organisatiestructuur
Walmart heeft een hybride hiërarchisch-functionele organisatiestructuur, ook wel een matrixstructuur genoemd die meerdere benaderingen combineert. Aan de ene kant volgt Walmart een hiërarchische structuur, waarbij de huidige CEO Doug McMillon de enige werknemer is zonder directe leidinggevende, en richtlijnen worden gestuurd vanuit het topmanagement. Aan de andere kant wordt de functiegebaseerde structuur van Walmart gebruikt om werknemers in te delen op basis van hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Belangrijkste gratis gidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA