ingewikkelde systemen

Wat zijn complexe systemen? Complexe systemen in een notendop

Complexe systemen bestaan ​​uit vele elementen die op een ongeordende manier met elkaar in wisselwerking staan. Deze aandoening maakt het gedrag van complexe systemen moeilijk voorspelbaar. Om complexe systemen te begrijpen, beschouw ze als een systeem waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Inzicht in complexe systemen

Complexe systemen vormen de structuur van het leven zelf. Ze zijn te zien in de manier waarop vogels zich organiseren in vliegende formaties en in de opkomende structuren van planten, sneeuwvlokken en sterrenstelsels. Complexe systemen beschrijven ook de vorming van menselijke sociale netwerken en de daaruit voortvloeiende communicatiepatronen en sociaal kapitaal.

Ondanks de prevalentie van complexe systemen, kunnen onderzoekers het niet eens worden over een beknopte definitie en is er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar het onderwerp gedaan. Misschien is de meest geaccepteerde descriptor van een complex systeem er een met "gehelen die meer zijn dan de som der delen.Belangrijk is dat het gedrag van deze gehelen niet kan worden voorspeld of verklaard zonder te kijken naar de interactie tussen meerdere, onderling verbonden componenten.

Eigenschappen van complexe systemen

Complexe systemen vertonen bepaalde eigenschappen die voortkomen uit de afhankelijkheden en relaties die bestaan ​​tussen hun samenstellende delen.

Enkele van deze eigenschappen zijn:

  1. Verschijning – uit de interactie tussen afzonderlijke elementen ontstaat het gedrag van het systeem als geheel. In complexe systemen kan dit gedrag van hogere orde niet worden gecreëerd door gedrag op elementniveau te aggregeren. Met andere woorden, gedrag van hogere orde ontstaat spontaan.
  2. Overgangen, kantelpunten en niet-lineariteit – complexe systemen vertonen ook een niet-lineaire dynamiek, waardoor ze zich ineens anders kunnen gedragen of een nieuw regime kunnen vertonen. Evenzo kunnen complexe systemen het ene moment een hoge mate van stabiliteit vertonen en het volgende moment chaotisch worden. Voorbeelden van complexe systemen met deze eigenschappen zijn revoluties, pandemieën en financiële crises. 
  3. Onvoorspelbaarheid – aangezien interacties dynamisch en niet-lineair zijn, kan het gedrag van een complex systeem niet worden voorspeld door de afzonderlijke componenten ervan te inspecteren. Onvoorspelbaarheid houdt verband met opkomst en zogenaamde Black Swan-gebeurtenissen, die optreden wanneer kleine veranderingen aan een systeem in de loop van de tijd grote effecten worden.
  4. Evolutionaire dynamiek – complexe systemen zijn nooit in rust en gaan niet in de richting van een kenbaar eindpunt of evenwicht. Het mechanisme voor evolutie begint met variatie in een paar elementen die floreren door zich in het systeem te vermenigvuldigen. Deze elementen kunnen de externe omgeving van het systeem veranderen. Omgekeerd kan de externe omgeving het systeem ook veranderen door nieuwe variaties te introduceren.
  5. Aanpassing – sommige complexe systemen zijn adaptief omdat ze kunnen veranderen en van ervaring kunnen leren. Dat wil zeggen, ze kunnen hun interne structuur organiseren of reorganiseren in afwezigheid van een externe agent. Voorbeelden van deze systemen zijn de aandelenmarkt, sociale insectenkolonies, het immuunsysteem en de biosfeer.

Gevolgen van complexe systemen voor organisaties

Nu we de kenmerken van complexe systemen hebben gedefinieerd, gaan we eens kijken naar de implicaties van complexiteit zelf in een organisatorische context. 

De Zuid-Afrikaanse filosoof en complexiteitsonderzoeker Paul Cilliers definieerde er zeven.

1 – Relaties zijn fundamenteel 

Om organisaties te laten slagen, suggereerde Cilliers dat het de aard van de interacties tussen werknemers is die drijft innovatie en bedrijfscultuur. 

Focussen op hoe mensen zich proximaal bevinden en het heroverwegen van de manier waarop vergaderingen worden gehouden, zou prioriteit moeten krijgen boven het trainen van individuen om creatief in afzondering te zijn.

2 – Stabiele toestanden zijn niet wenselijk 

Hoewel veel organisaties de voorkeur geven aan stabiliteit en zekerheid, is de waarheid dat ze stagneren en niet meer concurreren zonder voortdurende verbetering en het omarmen van verandering.

3 – Geen enkele organisatie kan onafhankelijk van haar context worden begrepen

Cilliers erkent die visie en missie zijn belangrijk, maar ze kunnen onbedoeld de denkbeeldige grenzen van een comfortzone bepalen. Succesvolle organisaties hebben interactie met hun brede omgeving, waaronder andere organisaties.

4 – De geschiedenis van een organisatie bepaalt de aard ervan 

Twee organisaties met een vergelijkbare geschiedenis zijn niet hetzelfde. De geschiedenis van elk bestaat uit talloze gebeurtenissen en interacties die via het systeem worden verspreid. Deze interacties alleen al bepalen een uniek evolutionair traject voor beide bedrijven.

Bovendien mogen besluitvormers er nooit vanuit gaan dat een praktijk die goed werkt in de ene context hetzelfde zal doen in een andere.

5 – Nieuwe kenmerken, wenselijk of ongewenst, kunnen naar voren komen 

Een ongewenst kenmerk kan de dalende verkoop van een voorheen populair product beschrijven. Hoewel de organisatie er de voorkeur aan zou geven, moet ze niet verrast worden door de opkomst wanneer deze zich voordoet. 

Evenzo mogen meer wenselijke kenmerken niet worden onderdrukt of genegeerd, simpelweg omdat ze onverwacht waren. 

6 – Uitkomstgrootte wordt bepaald door de grootte van de oorzaak en de context en geschiedenis van het systeem 

Dit betekent dat de organisatie voorbereid moet zijn op het onverwachte en de potentiële impact van een onbeduidende gebeurtenis niet moet onderschatten. 

In een recente TED-talk stelde ondernemer en CEO Margaret Heffernan bedrijven voor om over te stappen van "just in time" naar "just in case". Dat wil zeggen, de focus moet verschuiven van efficiëntie naar veerkracht om de onvoorspelbaarheid van complexe systeemresultaten tegen te gaan.

7 – Complexe organisaties kunnen niet groeien met te veel centrale controle 

Ten slotte wordt voorgesteld dat organisaties de controle via hun systemen verdelen. Maar al te vaak willen managers die belast zijn met het nemen van impopulaire beslissingen de verantwoordelijkheid afschuiven op anderen en de controle decentraliseren. Maar wanneer de beslissing als een populaire wordt beschouwd, is de controle sterk gecentraliseerd. 

Nu werkplekken steeds meer autonoom worden, neemt de kans voor allen Het is van cruciaal belang dat medewerkers zich gemotiveerd en betrokken voelen bij zinvol werk. Om dit te bereiken, moeten ze een zekere mate van beslissingsbevoegdheid krijgen - of wat we autonomie zouden kunnen noemen.

Sleutelfaciliteiten:

  • Complexe systemen bestaan ​​uit vele elementen die op een ongeordende manier met elkaar in wisselwerking staan. Deze aandoening maakt het gedrag van complexe systemen moeilijk voorspelbaar.
  • Complexe systemen vertonen bepaalde eigenschappen die voortkomen uit de afhankelijkheden en relaties die bestaan ​​tussen hun samenstellende delen. Enkele van de kerneigenschappen zijn opkomst, niet-lineariteit, onvoorspelbaarheid, evolutionaire dynamiek en aanpassing.
  • De implicaties van complexe systemen voor organisaties zijn onderzocht door onderzoeker en filosoof Paul Cilliers. De implicaties suggereren dat relaties fundamenteel zijn en stabiele toestanden niet wenselijk zijn. Cilliers ontdekte ook dat wenselijke en ongewenste nieuwe kenmerken op elk moment kunnen ontstaan ​​en dat complexe organisaties niet kunnen gedijen met gecentraliseerde controle.

Verbonden analysekaders

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van ontwerpfouten in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Monte Carlo-analyse

monte-carlo-analyse
de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

CATWOE-analyse

catwoe-analyse
De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie die bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De KATTWEE analyse is een diepgaande en holistische benadering van probleemoplossing omdat het bedrijven in staat stelt om alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit de gebruikelijke denkwijzen die anders een belemmering zouden vormen groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE analyse stelt bedrijven in staat meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

VTDF-framework

concurrentie-analyse
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrent analyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse gebruikt in zakelijke besluitvorming die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste impact hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces dat de identificatie van vergelijkbare organisaties mogelijk maakt om te worden gebruikt als een vergelijking om de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf te begrijpen. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Van het vergelijkbare bedrijf analyse het is mogelijk om het competitieve landschap van de doelorganisatie te begrijpen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene verkoop milieu.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Financiële structuur

financiële structuur
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Value Investing

waardebeleggen
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

Financiële Analyse

financiële boekhouding
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.

Postmortale analyse

post-mortem-analyse
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.

Root Cause Analysis

root-cause-analyse
In wezen een oorzaak analyse omvat het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse

Break-even analyse

break-even-analyse
een break-even analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om zijn productiekosten te dekken. Een break-even analyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om de initiële investering te dekken of terug te verdienen. 

Beslissingsanalyse

beslissingsanalyse
Stanford University Professor Ronald A. Howard eerste gedefinieerde beslissing analyse als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard vele doctoraatsthesissen over dit onderwerp begeleid over onderwerpen als de verwijdering van nucleair afval, investeringsplanning, orkaanzaaien en onderzoek strategie. Beslissing analyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.

DESTEP-analyse

destep-analyse
EEN ONTSTAP analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP analyse is een uitbreiding van de populaire PEST analyse gemaakt door Harvard Business School-professor Francis J. Aguilar. De DESTEP analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

STEEP-analyse

steile analyse
de STEEP analyse is een tool die wordt gebruikt om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf sleutelgebieden waarop de analyse richt zich op: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, milieu/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

Op activiteiten gebaseerd beheer

activiteit-gebaseerd-management-abm
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.

PMESII-PT-analyse

pmesii-pt
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een ​​meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.

RUIMTE-analyse

ruimte-analyse
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning. 

Lotus-diagram

lotusdiagram
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.

Functionele ontbinding

functionele ontleding
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Analyse van belanghebbenden

stakeholder-analyse
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.

Strategische analyse

strategische analyse
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterPorter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-frameworkBCG MatrixGE McKinsey-matrixKotter's 8-stappen veranderingsmodel.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA