gap-analyse

Gap-analyse in een notendop

Een opening analyse helpt een organisatie haar afstemming met strategische doelstellingen te beoordelen om te bepalen of de huidige uitvoering overeenkomt met die van het bedrijf missie en langetermijnvisie. Gap-analyses helpen een doelprestatie te bereiken door organisaties te helpen hun middelen beter te gebruiken. Een goede kloof analyse is een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.

Gap-analyseOmschrijvingAnalyseGevolgenToepassingenVoorbeelden
1. Identificeer doelen (IG)Gap-analyse begint met het identificeren van specifieke doelen of doelstellingen die een organisatie wil bereiken.– Definieer duidelijk de gewenste doelen, resultaten of prestatiedoelstellingen. – Zorg ervoor dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdsgebonden zijn (SMART).– Geeft een duidelijke richting en doel voor de analyse. – Helpt bij het stellen van duidelijke en kwantificeerbare doelstellingen voor verbetering.– Het definiëren van strategische doelstellingen voor een marketingcampagne. – Het vaststellen van prestatiedoelen voor een productontwikkelingsproject.Doelstellingen Voorbeeld: De omzet op kwartaalbasis verhogen met 20% binnen het volgende fiscale jaar.
2. Huidige staatsbeoordeling (CA)Current State Assessment omvat het evalueren van de huidige staat of het bestaande prestatieniveau van de organisatie.– Beoordeel de huidige situatie, prestatiestatistieken en gegevens die relevant zijn voor de geïdentificeerde doelen. – Identificeer de sterke en zwakke punten en hiaten in de huidige situatie in vergelijking met de gewenste doelen.– Biedt een basiskennis van het startpunt van de organisatie. – Onthult sterke punten en gebieden waar verbetering nodig is.– Analyseren van het huidige marktaandeel en de klanttevredenheidscijfers. – Evaluatie van de bestaande procesefficiëntie in een fabriek.Voorbeeld van huidige situatie: Het meten van de huidige verkoopopbrengst, die €1 miljoen bedraagt, ten opzichte van het doel van €1.5 miljoen.
3. Bepaal de kloof (DG)Het bepalen van de kloof omvat het kwantificeren van het verschil of de ‘kloof’ tussen de huidige staat en de gewenste doelen.– Bereken het numerieke verschil tussen de huidige prestatiestatistieken en de beoogde doelstellingen. – Druk de kloof uit in termen van specifieke statistieken, zoals percentages, cijfers of scores.– Kwantificeert duidelijk de mate van slechte afstemming of onderprestatie in vergelijking met de gewenste doelen. – Helpt bij het prioriteren van gebieden die onmiddellijke aandacht of verbetering vereisen.– Het identificeren van een omzetkloof van $500,000 tussen de huidige en beoogde verkoopcijfers. – Het berekenen van een klanttevredenheidsverschil van 10% onder de gewenste benchmark.Voorbeeld van een kloofberekening: Het verschil tussen de huidige verkoopopbrengst van €1 miljoen en de doelstelling van €1.5 miljoen is €500,000.
4. Analyseer oorzaken (AC)Bij het analyseren van oorzaken gaat het om het identificeren van de onderliggende redenen of factoren die bijdragen aan de prestatiekloof.– Onderzoek de grondoorzaken, uitdagingen of obstakels die de organisatie ervan weerhouden haar doelen te bereiken. – Houd rekening met zowel interne als externe factoren die de kloof beïnvloeden.– Biedt inzicht in de specifieke uitdagingen die moeten worden aangepakt om de kloof effectief te dichten. – Ondersteunt de ontwikkeling van gerichte strategieën en actieplannen.– Onderzoek naar factoren zoals concurrentie op de markt, prijzen en productkwaliteit die van invloed zijn op de kloof in verkoopopbrengsten. – Het identificeren van operationele inefficiënties die leiden tot productievertragingen in een productieproces.Oorzaken Analysevoorbeeld: Vaststellen dat de omzetkloof voornamelijk te wijten is aan de toegenomen concurrentie en prijsdruk.
5. Ontwikkel actieplannen (AP)Het ontwikkelen van actieplannen omvat het creëren van strategieën en initiatieven om de geïdentificeerde oorzaken aan te pakken en de prestatiekloof te dichten.– Formuleer actieplannen, tactieken of initiatieven die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART). – Wijs middelen, verantwoordelijkheden en tijdlijnen toe voor de implementatie van de actieplannen.– Begeleidt de organisatie bij het nemen van concrete stappen om de prestatiekloof effectief te overbruggen. – Helpt bij het prioriteren van acties op basis van hun potentiële impact en haalbaarheid.– Het creëren van een marketingstrategie om het marktaandeel en het prijsconcurrentievermogen te vergroten. – Implementeren van procesverbeteringen om productievertragingen te verminderen.Voorbeeld van een actieplan: Het ontwikkelen van een marketingcampagne om de productverkoop en het marktaandeel te vergroten.
6. Monitor en evalueer de voortgang (ME)Monitoring en evaluatie Vooruitgang omvat het regelmatig volgen en beoordelen van de implementatie en impact van actieplannen.– Zet monitoringmechanismen, key performance indicators (KPI’s) of mijlpalen op om de voortgang te meten. – Beoordeel voortdurend de effectiviteit van actieplannen en breng indien nodig aanpassingen aan.– Zorgt ervoor dat de voortgang op koers ligt bij het dichten van de prestatiekloof. – Faciliteert realtime aanpassingen van strategieën op basis van opkomende inzichten en resultaten.– Het volgen van de toename van het marktaandeel en de omzet als gevolg van de marketingcampagne. – Monitoring van de vermindering van productievertragingen en verbeteringen van de efficiëntie.Voorbeeld van voortgangsevaluatie: het beoordelen van maandelijkse verkooprapporten en KPI's om de impact van marketinginspanningen op de omzet te beoordelen.

Voer een GAP-analyse uit

Gap-analyse om een ​​effectief actieplan te structureren

Gap-analyses helpen ook om te beoordelen hoe in lijn de organisatie van het bedrijf is ten opzichte van het actieplan dat in de planningsfase is gedefinieerd.

Dus, helpen bij het bereiken van doeldoelen gezien de huidige staat.

De kloof tussen de doeldoelstellingen en de huidige toestand moet worden opgesplitst in stappen, klein genoeg om uitvoerbaar en meetbaar te zijn.

Gap-analyse om aandachtsgebieden te identificeren

Gap-analyses helpen ook om aandachtsgebieden te identificeren en de uitvoering te vereenvoudigen strategie.

Inderdaad, hoewel bedrijfsplanning de zaken vaak ingewikkelder maakt, is er een kloof analyse is nuttig om enkele belangrijke interessegebieden voor de komende tijd te identificeren strategie initiatieven.

Gap-analyse en procesverbetering

Gap-analyses helpen ook bij het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Gap-analyses kunnen inderdaad helpen bij het identificeren van organisatorische inefficiënties en dus het identificeren van kwaliteitsmanagementprocessen zoals Lean, Worsteling om de bal, Kaizenof Six Sigma.

Gap-analyse en KPI's

de kloof analyse begint ook met het bepalen van een toekomstige staat die het bedrijf voor ogen heeft, die verschillende principes kan volgen, en die in het algemeen ambitieus maar toch bereikbaar, meetbaar en breekbaar moet zijn.

Gap-analyse aangevuld met een SWOT-analyse

SWOT-analyse

A SWOT-analyse helpt ook bij het identificeren van de kloof in het bedrijf in het marktlandschap.

De SWOT dus analyse is een soort kloof die bedrijven helpt hun positionering op de markt te begrijpen en hoe ze deze kunnen aanpakken.

Bij het uitvoeren van een uitgebreide Gap-analyse zijn er dus verschillende tools die kunnen worden gebruikt, en de SWOT is een van deze tools.

Gap analyse aangevuld met een Root cause analyse

Een probleem bij de wortel aanpakken is een van de meest uitdagende dingen in het bedrijfsleven.

En door middel van een Gap Analyse willen we inschatten waar we willen zijn.

Dus een oorzaakanalyse is een van de frameworks binnen de Gap Analysis Toolbox.

root-cause-analyse
In wezen een oorzaak analyse omvat het identificeren van de onderliggende oorzaken van problemen om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de grondoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Gap-analyse aangevuld met Benchmarking

Een ander raamwerk om toe te voegen aan de Gap Analysis Toolbox om het uitgebreider te maken, is benchmarking.

benchmarking
Benchmarking is een tool die bedrijven gebruiken om de prestaties van hun processen en producten te vergelijken met bedrijven die als de beste in hun branche worden beschouwd. Benchmarking stelt een bedrijf in staat zijn praktijken te verfijnen en zo zijn algehele prestaties te verbeteren. Over het algemeen kan benchmarking worden uitgesplitst in de proces-, prestatie- en strategische benchmarking.

Case Study's

Analyse van de effectiviteitsgap van marketingcampagnes

 • Stap 1: Definieer het doel en de reikwijdte van de kloof analyse, zoals het evalueren van de effectiviteit van een recente marketing campagne.
 • Stap 2: Identificeer KPI's, waaronder websiteverkeer, conversiepercentages en ROI.
 • Stap 3: Verzamel gegevens over campagneprestaties, waaronder advertentie-uitgaven, klikfrequenties en verkoopgegevens.
 • Stap 4: Stel een basislijn vast door de huidige prestatiestatistieken te berekenen.
 • Stap 5: Definieer de gewenste status en specificeer doel-KPI's.
 • Stap 6: Identificeer de kloof door de huidige en gewenste prestaties te vergelijken.
 • Stap 7: Analyseer de kloof door factoren als advertentietargeting, berichtgeving en doelgroep te onderzoeken.
 • Stap 8: Geef prioriteit aan hiaten op basis van hun impact.
 • Stap 9: Ontwikkel actieplannen om de advertentietargeting aan te passen, de boodschap te verfijnen en de campagne te optimaliseren.
 • Stap 10: Implementeer oplossingen en breng wijzigingen aan in de campagne strategie.
 • Stap 11: Bewaak de voortgang door KPI's in de loop van de tijd bij te houden.
 • Stap 12: Controleer de campagne en pas deze indien nodig aan.
 • Stap 13: Resultaten doorgeven aan de marketing team en belanghebbenden.
 • Stap 14: Herhaal de opening analyse voor toekomstige campagnes.

Analyse van de vaardighedenkloof van werknemers

 • Stap 1: Definieer het doel en de reikwijdte, zoals het beoordelen van de vaardigheden van een softwareontwikkelingsteam.
 • Stap 2: Identificeer KPI's, waaronder technische vaardigheid, voltooiingstijd van het project en foutenpercentages.
 • Stap 3: Verzamel gegevens door middel van vaardighedenbeoordelingen, evaluaties van projectprestaties en peer reviews.
 • Stap 4: Stel een basislijn vast door de huidige vaardigheden en prestatieniveaus te meten.
 • Stap 5: Definieer de gewenste staat door de vereiste vaardigheden en prestatienormen te specificeren.
 • Stap 6: Identificeer de kloof door de huidige vaardigheden en prestaties te vergelijken met de gewenste situatie.
 • Stap 7: Analyseer de kloof door opleidingsbehoeften en gebieden voor de ontwikkeling van vaardigheden te identificeren.
 • Stap 8: Geef prioriteit aan hiaten op basis van hun impact op het succes van het project.
 • Stap 9: Ontwikkel actieplannen voor trainingsprogramma's, workshops of mentoring.
 • Stap 10: Implementeer oplossingen door het aanbieden van trainingen en mogelijkheden voor het opbouwen van vaardigheden.
 • Stap 11: Bewaak de voortgang door middel van vaardighedenbeoordelingen en evaluaties van projectprestaties.
 • Stap 12: Trainingsprogramma’s beoordelen en aanpassen op basis van feedback en resultaten.
 • Stap 13: Resultaten communiceren naar het team en management.
 • Stap 14: Herhaal de opening analyse periodiek om de verbetering van vaardigheden bij te houden.

Analyse van de kloof op het gebied van ecologische duurzaamheid

 • Stap 1: Definieer het doel en de reikwijdte, zoals het beoordelen van de duurzaamheidspraktijken van een productiefaciliteit.
 • Stap 2: Identificeer KPI's, waaronder energieverbruik, afvalvermindering en koolstofemissies.
 • Stap 3: Verzamel gegevens over het gebruik van hulpbronnen, afvalproductie en emissiegegevens.
 • Stap 4: Stel een basislijn vast door het huidige gebruik van hulpbronnen en de impact op het milieu te kwantificeren.
 • Stap 5: Definieer de gewenste toestand door duurzaamheidsdoelen te specificeren.
 • Stap 6: Identificeer de kloof door de huidige praktijken te vergelijken met duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Stap 7: Analyseer de kloof door inefficiënties in processen en resourcebeheer te identificeren.
 • Stap 8: Geef prioriteit aan hiaten op basis van hun impact op het milieu.
 • Stap 9: Actieplannen ontwikkelen om duurzame praktijken te implementeren, zoals energie-efficiënte technologieën en strategieën voor afvalvermindering.
 • Stap 10: Implementeer oplossingen door wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsvoering en het resourcebeheer.
 • Stap 11: Bewaak de voortgang door KPI's en gegevens over de milieu-impact bij te houden.
 • Stap 12: Evalueer en pas duurzaamheidspraktijken aan indien nodig.
 • Stap 13: Resultaten communiceren naar belanghebbenden en milieuregelgevers.
 • Stap 14: Duurzaamheidspraktijken voortdurend beoordelen en verbeteren.

Belangrijkste kenmerken

 • Voer een GAP-analyse uit:
  • Helpt organisaties de afstemming met strategische doelstellingen te beoordelen.
  • Bepaalt of de huidige uitvoering overeenkomt met die van het bedrijf missie en visie.
  • Streeft naar het verbeteren van het gebruik van hulpbronnen en het bereiken van doelprestaties.
  • Een krachtig hulpmiddel om de uitvoering te verbeteren.
 • Structureer een effectief actieplan:
  • Beoordeelt de afstemming met het actieplan dat in de planningsfase is gedefinieerd.
  • Verdeelt de kloof tussen doeldoelstellingen en huidige toestand in uitvoerbare en meetbare stappen.
 • Identificeer aandachtsgebieden:
  • Vereenvoudigt de uitvoering strategie door de belangrijkste aandachtsgebieden voor toekomstige strategische initiatieven te identificeren.
  • Helpt onnodige complexiteit bij bedrijfsplanning te voorkomen.
 • Procesverbetering:
  • Helpt bij het identificeren van organisatorische inefficiënties.
  • Begeleidt de implementatie van kwaliteitsmanagementprocessen zoals Lean, Scrum, Kaizen of Six Sigma.
 • KPI's en Future State:
  • Begint met het bepalen van een ambitieuze maar haalbare toekomstige staat voor het bedrijf.
  • Benadrukt het belang van meetbare en haalbare doelstellingen.
 • Aangevuld met SWOT-analyse:
  • Maakt gebruik van SWOT analyse om de positionering van het bedrijf in de markt te begrijpen.
  • Helpt bedrijven om marktlacunes aan te pakken en strategieën dienovereenkomstig af te stemmen.
 • Aangevuld met Root Cause Analyse:
  • Streeft naar de kern van een probleem of non-conformiteit.
  • Identificeert onderliggende factoren die specifieke situaties veroorzaken.
 • Aangevuld met Benchmarking:
  • Vergelijkt proces- en productprestaties met toonaangevende bedrijven.
  • Vergemakkelijkt de verfijning van praktijken en algemene prestatieverbetering.

Verbonden analysekaders

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van ontwerpfouten in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Monte Carlo-analyse

monte-carlo-analyse
de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

CATWOE-analyse

catwoe-analyse
De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie die bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De KATTWEE analyse is een diepgaande en holistische benadering van probleemoplossing omdat het bedrijven in staat stelt om alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit de gebruikelijke denkwijzen die anders een belemmering zouden vormen groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE analyse stelt bedrijven in staat meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

VTDF-framework

concurrentie-analyse
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrent analyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse gebruikt in zakelijke besluitvorming die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste impact hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces dat de identificatie van gelijkaardige organisaties mogelijk maakt om te worden gebruikt als een vergelijking om inzicht te krijgen in de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf. Om vergelijkbare profielen te vinden, kunt u kijken naar twee belangrijke profielen: het zakelijke en het financiële profiel. Uit de vergelijkbare bedrijfsanalyse is het mogelijk om het concurrentielandschap van de doelorganisatie te begrijpen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse
De PESTEL-analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt bij het identificeren van potentiële bedreigingen en zwakke punten die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijfsanalyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijfsanalyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Financiële structuur

financiële structuur
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Value Investing

waardebeleggen
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

Financiële Analyse

financiële boekhouding
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.

Postmortale analyse

post-mortem-analyse
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.

Root Cause Analysis

root-cause-analyse
In wezen omvat een analyse van de hoofdoorzaken het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse

Break-even analyse

break-even-analyse
Een break-even-analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om de productiekosten te dekken. Een break-evenanalyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om break-even te draaien of zijn initiële investering terug te verdienen. 

Beslissingsanalyse

beslissingsanalyse
Stanford University Professor Ronald A. Howard definieerde beslissingsanalyse voor het eerst als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard toezicht gehouden op vele proefschriften over dit onderwerp, met onderwerpen als de verwijdering van kernafval, investeringsplanning, orkaan zaaien en onderzoek strategie. Beslissingsanalyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.

DESTEP-analyse

destep-analyse
Een DESTEP-analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP-analyse is een uitbreiding van de populaire PEST-analyse die is gemaakt door Francis J. Aguilar, professor aan de Harvard Business School. De DESTEP-analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

STEEP-analyse

steile analyse
De STEEP-analyse is een hulpmiddel om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf kerngebieden waarop de analyse zich richt: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, milieu/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

Op activiteiten gebaseerd beheer

activiteit-gebaseerd-management-abm
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.

PMESII-PT-analyse

pmesii-pt
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een ​​meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.

RUIMTE-analyse

ruimte-analyse
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning. 

Lotus-diagram

lotusdiagram
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.

Functionele ontbinding

functionele ontleding
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Analyse van belanghebbenden

stakeholder-analyse
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.

Strategische analyse

strategische analyse
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterPorter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-frameworkBCG MatrixGE McKinsey-matrixKotter's 8-stappen veranderingsmodel.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA