financieel risico

Wat is financieel risico? Financieel risico uitgelegd

De Oxford Dictionary definieert risico als:

"Een situatie met blootstelling aan gevaar" en het gaat verder "De mogelijkheid dat er iets onaangenaams of onwelkom zal gebeuren."

Dus willen we definiëren wat gevaarlijk is en wat dit onaangename ding is dat we willen vermijden. 

Een eerste obstakel staat de risicobepaling in de weg. In feite lijkt ieder van ons een andere perceptie te hebben van wat gevaar is. 

U kunt bijvoorbeeld een brandweerman zijn die zo dapper is om in brandende huizen te springen en mensen te redden en toch erg bang bent als het gaat om beleggen.

AspectUitleg
DefinitieFinancieel risico verwijst naar de mogelijkheid om geld te verliezen of de onzekerheid van financieel rendement bij verschillende financiële transacties en investeringen. Het omvat verschillende soorten risico's waarmee individuen, bedrijven en investeerders worden geconfronteerd bij het beheren van hun financiën en het nemen van financiële beslissingen. Financieel risico is een fundamenteel concept op financieel gebied en staat centraal in beleggingsstrategieën, portefeuillebeheer en risicobeoordeling. Het begrijpen en beheren van financiële risico's is van cruciaal belang voor het bereiken van financiële doelen en het minimaliseren van potentiële verliezen.
Voordat u begint- Soorten financiële risico's: Financieel risico kan worden onderverdeeld in verschillende typen, waaronder marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico en meer. Elk type vertegenwoordigt een specifiek aspect van risico in financiële activiteiten. – Risico versus rendement: Er is een inherente wisselwerking tussen risico en rendement in de financiële wereld. Beleggingen met een hoger risico bieden potentieel een hoger rendement, maar brengen ook een hoger risico op verlies met zich mee. – diversificatie: Het diversifiëren van een portefeuille door te beleggen in verschillende activaklassen kan het financiële risico helpen beperken door de blootstelling te spreiden. – Volatiliteit: Volatiliteit meet de mate van variatie in de prijs van financiële activa. Een hoge volatiliteit duidt op een hoger potentieel risico. – Hulpmiddelen voor risicobeoordeling: Verschillende tools en modellen, zoals Value at Risk (VaR) en stresstests, worden gebruikt om financiële risico's te beoordelen en te meten. – Strategieën voor risicobeheer: Risicobeheerstrategieën omvatten technieken zoals hedging, verzekeringen en risicovermijding om financiële risico's te beperken.
Soorten financiële risico's- Marktrisico: Marktrisico omvat het risico van financiële verliezen als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden, waaronder renterisico, valutarisico en marktvolatiliteit. – KREDIETRISICO: Kredietrisico heeft betrekking op het risico van financieel verlies als gevolg van het in gebreke blijven of niet betalen van schulden door kredietnemers of tegenpartijen. – Liquiditeitsrisico: Liquiditeitsrisico is het risico dat u een actief niet snel kunt kopen of verkopen zonder de prijs ervan te beïnvloeden. – Operationeel risico: Operationeel risico komt voort uit interne processen, systemen en menselijke fouten binnen een organisatie. – Reputatie risico: Reputatierisico is het risico op schade aan de reputatie van een individu of organisatie als gevolg van een negatieve publieke perceptie. – Systeemrisico: Systeemrisico is het risico dat een financiële crisis in een deel van het systeem kan leiden tot een bredere financiële ineenstorting.
Risicometing- Value-at-Risk (VaR): VaR is een veelgebruikt instrument voor risicometing dat een schatting maakt van het maximale potentiële verlies dat een beleggingsportefeuille kan ondervinden over een bepaalde tijdshorizon en bij een bepaald vertrouwensniveau. – Stress testen: Stresstesten omvatten het simuleren van extreem ongunstige scenario's om te beoordelen hoe een portefeuille of een financieel systeem zou presteren onder ernstige stressomstandigheden. – Bèta-coëfficiënt: Bèta meet de gevoeligheid van een actief voor marktbewegingen en wordt gebruikt om het marktrisico te beoordelen.
Strategieën voor risicobeheer- diversificatie: Het spreiden van beleggingen over verschillende activaklassen, sectoren en geografische regio's kan het risico verminderen. – Hedging: Bij hedging wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals opties en futures om potentiële verliezen op andere beleggingen te compenseren. – Verzekering: Verzekeringspolissen kunnen individuen en bedrijven beschermen tegen verschillende soorten financiële risico's, zoals ziektekostenverzekeringen, levensverzekeringen en eigendomsverzekeringen. – Risicovermijding: In sommige gevallen kunnen individuen of organisaties ervoor kiezen om bepaalde financiële activiteiten of investeringen helemaal te vermijden om specifieke risico's te elimineren. – Risicotolerantie: Het beoordelen van iemands risicotolerantie helpt bij het bepalen van het risiconiveau dat een individu of organisatie bereid en in staat is te nemen.
Uitdagingen op het gebied van financieel risicobeheer- Datakwaliteit: Nauwkeurige risicobeoordeling vereist betrouwbare gegevens, en de kwaliteit van gegevens kan een uitdaging zijn. – Wijzigingen in de regelgeving: Financiële regelgeving en nalevingsvereisten zijn aan verandering onderhevig, wat gevolgen heeft voor risicobeheerpraktijken. – Complexe financiële producten: De proliferatie van complexe financiële producten kan de beoordeling en het beheer van risico's een grotere uitdaging maken. – Gedragsvooroordelen: Gedragsvooroordelen, zoals overmoed en kuddegedrag, kunnen leiden tot slechte beslissingen op het gebied van risicobeheer. – Black Swan-evenementen: Uiterst zeldzame en onvoorspelbare gebeurtenissen, bekend als ‘zwarte zwaan’-gebeurtenissen, kunnen een aanzienlijke impact hebben op de financiële markten en portefeuilles.

Hoe nemen we investeringsbeslissingen?

Investeren in corporate finance-jargon betekent: 

"Activa kopen die een hoger rendement opleveren dan de minimaal aanvaardbare drempel” (A.Damodaran).

Ook A. Damodaran gebruikte een interessante definitie. Hij vertrekt van de Chinese karakters die het woord 'crisis' uitdrukken en leidt vervolgens de twee belangrijkste aspecten af ​​waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van een investeringsbeslissing:

financiële-risico-definitie

Zoals u kunt zien, bestaat het woord 'crisis' uit twee tekens en elk heeft zijn betekenis. In feite betekent het eerste: gevaar en de tweede opportuniteit. Laten we dus beginnen met deze definitie.

Elke keer dat een investeringsbeslissing moet worden genomen, wordt de belegger geconfronteerd met de: gevaar (wat in het financiële jargon wordt genoemd risico) om het geïnvesteerde kapitaal te verliezen (of niet genoeg rendement te genereren), terwijl hij zichzelf ook in de staat stelt om hoog te worden beloond (in de financiële wereld heet deze beloning terugkeer) voor het genomen risico.

Om het te vereenvoudigen moeten we het % vinden terugkeer dat zou de belegger overtuigen om risico zijn eigen geld. Om dit % rendement te vinden, moeten we bestuderen en begrijpen wat het is risico en hoe deze te beoordelen.

Wat is een financieel risico?

De Oxford Dictionary definieert risico als:

"Een situatie met blootstelling aan gevaar" en het gaat verder "De mogelijkheid dat er iets onaangenaams of onwelkom zal gebeuren."

Dus willen we definiëren wat gevaarlijk is en wat dit onaangename ding is dat we willen vermijden. 

Een eerste obstakel staat de definitie van risico in de weg. In feite lijkt ieder van ons een andere perceptie te hebben van wat gevaar is. 

U kunt bijvoorbeeld een brandweerman zijn die zo dapper is om in brandende huizen te springen en mensen te redden en toch erg bang is als het gaat om beleggen!

Ook is er in de beleggingswereld een term die door gedragseconomen wordt gebruikt, namelijk 'verliesaversie'. Kortom, het lijkt erop dat we verliezen veel meer waarnemen dan winsten. 

Deze vooringenomenheid werd voor het eerst uitgewerkt en geverifieerd door Amos Tversky en Daniel Kahneman. Met andere woorden, een winst van 10 $ wordt meer dan twee keer minder bevredigend ervaren als een verlies van hetzelfde bedrag. 

Dit lijkt een ingebouwde bias te zijn. We kunnen dus ons best doen om risico te definiëren, hoewel onze definitie misschien niet perfect is.

Aangezien het risico verschilt naargelang het perspectief van de belegger, stelt A. Damodaran een nuttige benadering voor, namelijk die van de “marginale belegger. ' 

Kortom, om risico te definiëren, moet u eerst de marginale belegger identificeren. Maar wie is deze marginale belegger?

Wie is de marginale belegger?

De marginale belegger is de persoon of instelling die op elk moment de aandelen van een bedrijf kan aanhouden en dus ook de prijzen ervan beïnvloedt. 

De volgende stap is het identificeren van de marginale belegger. Hoe? Welnu, we moeten kijken naar de eigendomsstructuur van ons doelbedrijf. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar wie de marginale investeerders zijn voor Apple:

Zoals u kunt zien op de afbeelding die is geleverd door Morningstar.com, zijn de belangrijkste aandeelhouders van Apple instellingen en beleggingsfondsen. 

In feite bezitten insiders slechts een klein deel van de uitgegeven aandelen van Apple. We kunnen dus gemakkelijk aannemen dat de marginale investeerders van Apple goed gediversifieerd zijn. 

Dat betekent dat ze een lager risico lopen in vergelijking met een niet-gediversifieerde belegger. Waarom?

Laten we aannemen dat u al uw kapitaal in één bedrijf hebt geïnvesteerd. Wat gebeurt er als dat bedrijf failliet gaat? Je verliest al je rijkdom, nietwaar? 

Omgekeerd, als je je eieren in verschillende manden hebt, als een mand valt, heb je nog steeds de andere eieren; Als particulier kunt u uw financiële risico diversifiëren door te beleggen in verschillende aandelen of bijvoorbeeld in een aandelenindex. 

Hoe zit het met bedrijven? Hoe kan een bedrijfsdeskundigen haar blootstelling aan risico's diversifiëren (en dus verminderen)? Laten we eens kijken naar de verschillende componenten van risico.

Financiële risicocomponenten 

Er zijn vijf risicocomponenten:

 • Project specifiek
 • Concurrerend
 • Industrie
 • Internationale
 • Markt

Als u bekend bent met bedrijven, weet u misschien al dat ze verschillende risico's lopen. Bijvoorbeeld, hoewel het openen van een restaurant altijd goed lijkt bedrijfsdeskundigen idee, denk even na hoeveel risico's het loopt.

Ten eerste, als je een succesvol restaurant wilt runnen, moet je voortdurend met nieuwe gerechten experimenteren. Nu zullen sommige gerechten werken, andere niet. 

Degenen die niet werken, zullen ook kosten voor u hebben. Het risico dat deze gerechten niet lukken zullen we noemen projectspecifiek risico. Ten tweede moet je beter zijn dan de andere tientallen restaurants in de buurt. 

Om dit te doen, verlaagt u de prijzen of verbetert u de kwaliteit van het product, enzovoort. Je weet niet zeker of dit goed gaat komen. Daarom zullen we dit gevaar noemen concurrentierisico

Ten derde moet u uw budget kunnen beheren, aangezien de prijs van de ingrediënten voor uw recepten gestaag stijgt. Ook moet je ervoor zorgen dat het restaurant altijd schoon is en dat het voldoet aan de wettelijke normen. 

U moet dus periodiek eventuele wijzigingen in de regelgeving in de branche volgen. En werk ook uw systeem bij om ervoor te zorgen dat het restaurant efficiënt wordt beheerd. 

Al die dingen kosten je geld en kunnen ook je leven in gevaar brengen bedrijfsdeskundigen. Dus, we zullen ze noemen -industrie risico's. 

Ten vierde, als je een restaurant in een andere staat hebt geopend, wil je ook de regelgeving in die staat begrijpen. Ervan uitgaande dat het land ook een andere valuta heeft, kan dit uw inkomsten zowel positief als negatief beïnvloeden. 

We zullen dit soort gevaar noemen internationaal risico. En ten vijfde, als een economische crisis toeslaat, zal het restaurant het kwalijk nemen. Sterker nog, wanneer de economische omstandigheden verslechteren, hebben mensen minder geld te besteden aan hun vrijetijdsbesteding. 

De inkomsten zullen dus aanzienlijk afnemen. We gaan dit gevaar noemen marktrisico. Concluderend hebben we tot dusver vijf risicocomponenten geïdentificeerd:

 • Project specifiek
 • Concurrerend
 • Industrie
 • Internationale
 • Markt

De volgende vraag is: “Tot welke mate kunnen we risico’s uitsluiten?”

Welke financiële risico's kunnen worden beheerst? 

Het primaire doel van diversificatie is het verminderen en beheren van risico's. Maar het probleem is dat, hoewel sommige risico's gemakkelijk kunnen worden beperkt, andere dat niet zijn.

Misschien, terug naar het restaurant? bedrijfsdeskundigen, kunt u mogelijk de projectspecifiek risico door verschillende gerechten uit te proberen. Je kunt bijvoorbeeld op de grote getallen spelen. 

Als je tien nieuwe gerechten uitprobeert, is de kans groot dat negen van de tien niet lukt. Maar het succesvolle bord zal meer dan genoeg inkomsten genereren om de kosten te dekken die zijn gemaakt om de andere gerechten uit te proberen, plus een extra beloning voor het genomen risico.

En als er net een succesvol restaurant in uw buurt is geopend, kunt u ermee concurreren of een bondgenoot worden. Hoe? Wel, u mag een deel van het eigendom kopen. 

Dit zal op zijn beurt het concurrentierisico verminderen. Grote bedrijven zoals Amazone, die Zappos kocht, Facebook, die Instagram of . kocht Whatsapp enzovoort, gebruik dit hetzelfde strategie. Dit is een manier om hun bedrijfsmodel diversifiëren

Nu is daar ook de strategische reden voor. Misschien kan Zappos Amazon waardevoller maken, maar deze deals worden ook gedreven door de noodzaak voor deze bedrijven om het concurrentierisico te verkleinen.

Verder een keer het geld van het restaurant bedrijfsdeskundigen binnenstromen, kunt u overwegen om het ook in andere ondernemingen te investeren. Ik zei niet expres restaurants. 

Als u in andere restaurants blijft investeren, vermindert u mogelijk uw concurrentierisico's, maar dit vermindert het brancherisico niet. Om dit risico weg te spreiden, investeert u in andere sectoren. 

Bijvoorbeeld met de geld uit het restaurant stroomt, kunt u een stuk onroerend goed kopen en verhuren.

Aangezien u uw restaurant in een andere staat heeft geopend met een andere valuta en rentetarieven; Stel dat je een restaurant hebt in San Diego, CA en je hebt net een restaurant geopend in Rosarito, Mexico. 

Hoewel die restaurants 50 minuten uit elkaar liggen, bevinden ze zich in verschillende landen. In San Diego betaal je zelfs in dollars en Rosarito in peso's. 

Een dollar is meerdere peso's waard. Ook volgens de Landingstarieven Wereldbank De VS heeft een debetrentevoet van 3.3%, terwijl Mexico een debetrentevoet van 4.9% laat zien. 

Dus misschien wilt u in Amerikaanse dollars lenen en de activiteiten in Mexico met dat geld financieren, ervan uitgaande dat ze dollars accepteren in plaats van peso's. Zo spreidt u een deel van uw internationale risico weg!

Veel hard werk tot nu toe om een ​​deel van de risico's weg te nemen die verbonden zijn aan het deelnemen aan bedrijfsdeskundigen. Hoewel het je is gelukt om zo ver te komen, is er een vorm van risico die niet kan worden gediversifieerd. 

Dit is het marktrisico. Kortom, als de hele wereldeconomie lijdt (denk aan de wereldwijde crisis van 2008), kun je er niets aan doen. Zoals ze zeggen "Een gedeeld probleem is een gehalveerd probleem.” Hopelijk heb je genoeg geld gespaard voor de regenachtige dagen en overleef je het.

Samenvattend hebben we de vijf risicocomponenten geanalyseerd en bekeken hoe deze kunnen worden weggediversifieerd. Er is echter een component (marktrisico) die niet diversifieerbaar is. Laat me samenvatten wat we in deze tabel hieronder zagen:

Hoe meet je financieel risico?

Tot nu toe hebben we twee centrale concepten vastgelegd, over risico. Ten eerste is een risico geen absoluut concept, maar het hangt er enigszins van af hoe goed gediversifieerd de marginale belegger is.

We kunnen ook stellen dat met nieuwe ontwikkelingen in de gedragseconomie we nu weten dat er ook bepaalde aspecten met betrekking tot risico zijn (zoals verliesaversie en andere ingebouwde vooroordelen) die risico een nog ingewikkelder onderwerp maken. 

Aan de andere kant hebben we te maken met bedrijfsfinanciering; een wereld was sluw financiële managers gaan ervan uit dat de marginale investeerders rationeel zijn. Ons tweede punt is dus dat marginale beleggers geneigd zullen zijn hun portefeuilles te diversifiëren. Waarom?

Laat ik hier een analogie gebruiken. Ik verontschuldig me bij voorbaat voor het gebruik van het darwinistische concept van evolutie, maar ik geloof dat het mijn punt duidelijk maakt. In feite werkt natuurlijke selectie ergens rond deze lijnen: de natuur heeft schaarse hulpbronnen (in de meeste gevallen). 

Dus de individuen die in dezelfde omgeving leven, zullen de neiging hebben om met elkaar te wedijveren om te overleven en zich voort te planten. Dit zal leiden tot het creëren van strategieën door elk in dezelfde situatie te concurreren. 

Euiteindelijk zal de natuur de winnaar selecteren strategie en vermijd de rest. Tot slot zullen deze strategieën worden doorgegeven aan de nakomelingen.

Bomen concurreren bijvoorbeeld met elkaar om het zonlicht. Wat is de beste manier om zonlicht op te vangen? Door dichter bij de zon te staan, dus door groter te worden. 

Om die reden hebben ze de neiging groter en groter te worden totdat er een bos ontstaat. Terwijl je aan het begin van het proces korte bomen kon zien, waren ze nu volledig weggevaagd. 

Alle bomen in het bos zijn dus lang en ze blijven groeien totdat ze een limiet hebben bereikt om te voorkomen dat ze hun functionaliteit verliezen (dit is speculatie). Uiteindelijk zullen alle bomen in het bos min of meer dezelfde hoogte hebben. Kortom, er is een zekere samenhang.

Als we teruggaan naar de financiële wereld, kunnen we hetzelfde voorbeeld gebruiken. Wanneer alle marginale investeerders begrijpen dat de strategie om het risico te beheren is om de portefeuille te diversifiëren, ze beginnen allemaal diversificatie te gebruiken. 

Aan de andere kant is er een punt waarop het marginale voordeel van diversificatie nul zal zijn. Zoals we zagen, is er in feite een risicocomponent (marktrisico of systematisch risico) die niet kan worden gediversifieerd. 

Het maakt dus niet uit of u tien of honderd aandelen aanhoudt. In plaats daarvan verhoogt het alleen maar de kosten die gepaard gaan met het beheer van een dergelijke portefeuille. 

Kortom, alle marginale beleggers zullen gediversifieerde portefeuilles aanhouden, die alleen systematisch risico met zich meebrengen. Dit betekent dus dat we overal op de markten gediversifieerde investeerders zullen vinden. 

Kortom, de eenvoudigste manier om het risico van een effect te berekenen, is door het systematische risico te beoordelen of dat deel van het risico dat niet kan worden weggediversifieerd.

Wat zijn de verschillende soorten financiële risico's?

Zoals we zagen, is financieel risico een onvermijdelijk onderdeel van persoonlijk en bedrijfsdeskundigen financiën.

Het is belangrijk om de verschillende soorten financiële risico's te begrijpen om weloverwogen beslissingen te nemen als het om uw financiën gaat.

Laten we in detail kijken naar alle soorten financiële risico's waarmee rekening moet worden gehouden.

Marktrisico 

Marktrisico is het risico dat investeringen verliezen waarde als gevolg van veranderingen in de totale markt.

Voorbeelden van marktrisico's zijn de volatiliteit van aandelen en obligaties en valutaschommelingen.

Door de volatiliteit van aandelen en obligaties kunnen de prijzen van deze beleggingen aanzienlijk fluctueren als gevolg van veranderingen in de markt, wat kan leiden tot verliezen voor beleggers.

Valutaschommelingen treden op wanneer de waarde van een valuta verandert als gevolg van veranderingen in de markt, wat ook kan leiden tot verliezen voor beleggers.

KREDIETRISICO 

Kredietrisico is het risico dat een lener of uitgever van een financieel instrument zijn verplichtingen niet nakomt of faillissement aanvraagt.

Het in gebreke blijven van leningen kan optreden als een lener de lening niet kan terugbetalen, terwijl een faillissement optreedt wanneer een lener zijn schulden niet kan terugbetalen.

Operationeel risico 

Operationeel risico is het risico op verliezen als gevolg van menselijke fouten, inefficiënte processen of ontoereikende systemen.

Menselijke fouten kunnen optreden als een medewerker een fout maakt bij het verwerken van een financiële transactie, terwijl inefficiënte processen kunnen leiden tot fouten en vertragingen bij het verwerken van transacties.

Ontoereikende systemen kunnen ook leiden tot fouten en vertragingen bij het verwerken van transacties.

Liquiditeitsrisico 

Liquiditeitsrisico is het risico dat een belegger zijn activa niet snel kan verkopen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Voorbeelden van liquiditeitsrisico's zijn moeilijkheden bij het verkopen van activa en geld stroom problemen.

Moeilijkheden bij het verkopen van activa kunnen optreden als de markt illiquide is of als er weinig kopers zijn voor een bepaald actief.

Cashflowproblemen kunnen optreden als een belegger niet genoeg heeft geld om aan hun verplichtingen te voldoen.

Systeemrisico 

Systeemrisico is het risico op verliezen als gevolg van schommelingen in marktomstandigheden of besmettingsrisico.

Schommelingen in de marktomstandigheden kunnen optreden als er veranderingen zijn in de totale markt, wat kan leiden tot verliezen voor beleggers.

Besmettingsrisico treedt op wanneer een wanbetaling in een sector van de markt leidt tot verliezen in andere sectoren van de markt.

Politiek risico 

Politiek risico is het risico op verliezen als gevolg van wijzigingen in belastingwetten of wettelijke vereisten.

Veranderingen in belastingwetten kunnen van invloed zijn op het bedrag aan belastingen dat een belegger moet betalen, terwijl veranderingen in wettelijke vereisten van invloed kunnen zijn op het vermogen van een belegger om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Renterisico 

Renterisico is het risico op verliezen als gevolg van stijgende of dalende rentevoeten.

Stijgende rentetarieven kunnen leiden tot hogere financieringskosten, terwijl dalende rentetarieven kunnen leiden tot lagere rendementen op investeringen.

Inflatierisico 

Inflatierisico is het risico op verliezen door stijgende prijzen of dalende koopkracht.

Stijgende prijzen kunnen leiden tot hogere kosten voor goederen en diensten, terwijl afnemende koopkracht kan leiden tot een lager rendement op investeringen.

Waarom is het belangrijk om financiële risico's te beheersen?

Het beheersen van financiële risico's is essentieel om een ​​gezonde financiële positie te behouden.

Om dit te doen, moeten bedrijven hun financiële risico's identificeren en beoordelen, strategieën ontwikkelen om deze te beperken en hun prestaties monitoren.

Bedrijven zouden moeten overwegen om verschillende instrumenten voor risicobeheer te gebruiken, zoals hedging, diversificatie en verzekeringen, om hun financiële risico's te helpen beheersen.

Goed risicobeheer kan bedrijven helpen hun investeringen te beschermen, winsten te maximaliseren en hun langetermijndoelstellingen te behalen bedrijfsdeskundigen doelen.

Hoofdzaken:

 • Definitie van risico: Risico wordt gedefinieerd als een situatie waarbij sprake is van blootstelling aan gevaar of de mogelijkheid dat er iets onaangenaams gebeurt.
 • Perceptie van gevaar: De perceptie van gevaar van elk individu varieert, wat leidt tot verschillende risicotolerantieniveaus in verschillende situaties.
 • Besluitvorming over investeringen: Bij beleggen gaat het om het riskeren van kapitaal om een ​​rendement te behalen dat hoger is dan het minimaal aanvaardbare drempelpercentage.
 • Crisisdefinitie: A. Damodarans definitie van crisis omvat zowel gevaar als kansen, en weerspiegelt de dubbele aspecten van investeringsbeslissingen.
 • Marginale investeerder: De marginale belegger is degene die de aandelenkoersen van een bedrijf beïnvloedt en de aandelen ervan in zijn bezit heeft. Hun perspectief helpt bij het definiëren van risico's.
 • diversificatie: Het diversifiëren van beleggingen over verschillende activa of sectoren helpt specifieke risico's te verminderen, waardoor portefeuilles minder kwetsbaar worden.
 • Componenten van financieel risico: Er zijn vijf componenten van financieel risico: projectspecifieke risico's, concurrentierisico's, sectorrisico's, internationale risico's en marktrisico's.
 • Strategieën voor risicobeperking:
  • Projectspecifiek: Experimenteren en diversifiëren van projecten verminderen projectspecifieke risico's.
  • Concurrerend: Samenwerking of strategische partnerschappen kunnen het concurrentierisico verminderen.
  • Industrie: Op de hoogte blijven van de regelgeving en het beheersen van de kosten vermindert het risico voor de sector.
  • Internationale: Het gebruik van valuta- en rentestrategieën kan het internationale risico beperken.
  • Markt: Marktrisico (systematisch risico) is onvermijdelijk en heeft gevolgen voor de hele economie.
 • Marktrisico: Marktrisico houdt verband met algemene marktveranderingen, waaronder de volatiliteit van aandelen, obligaties en valutaschommelingen.
 • KREDIETRISICO: Kredietrisico houdt in dat kredietnemers of emittenten hun verplichtingen niet kunnen nakomen.
 • Operationeel risico: Operationeel risico houdt verband met menselijke fouten, inefficiënte processen en ontoereikende systemen.
 • Liquiditeitsrisico: Liquiditeitsrisico ontstaat wanneer activa niet snel kunnen worden verkocht, wat leidt tot problemen met de financiële verplichtingen.
 • Systeemrisico: Systeemrisico vloeit voort uit marktschommelingen en de mogelijkheid dat financiële problemen zich over sectoren verspreiden.
 • Politiek risico: Politiek risico heeft betrekking op verliezen als gevolg van wijzigingen in de belastingwetten of wettelijke vereisten.
 • Rente- en inflatierisico: Het renterisico is het gevolg van schommelingen in de rentetarieven, terwijl het inflatierisico het gevolg is van stijgende prijzen die de koopkracht beïnvloeden.
 • Belang van risicobeheer: Een goed risicobeheer helpt investeringen te beschermen, de winst te maximaliseren en de lange termijn te bereiken bedrijfsdeskundigen doelen.
 • Strategieën voor risicobeheer: Bedrijven gebruiken instrumenten als hedging, diversificatie en verzekeringen om financiële risico's effectief te beheren.

Verbonden financiële concepten

Competentiecirkel

cirkel-van-competentie
De cirkel van competentie beschrijft iemands natuurlijke competentie op een gebied dat past bij zijn vaardigheden en capaciteiten. Buiten deze denkbeeldige cirkel bevinden zich vaardigheden en capaciteiten waar een persoon van nature minder bekwaam in is. Het concept werd gepopulariseerd door Warren Buffett, die betoogde dat beleggers alleen moeten investeren in bedrijven die ze kennen en begrijpen. De competentiecirkel is echter van toepassing op elk onderwerp en zelfs op elk individu.

Wat is een gracht?

slotgracht
Economische of marktgrachten vertegenwoordigen de lange termijn bedrijfsdeskundigen weerbaarheid. Of hoe lang bedrijfsdeskundigen kan zijn concurrentievoordeel behouden in de markt door de jaren heen. Warren Buffet, die de term 'gracht' populair maakte, noemde het een 'share of mind', in tegenstelling tot marktaandeel, als zodanig is het het kenmerk dat alle waardevolle merken hebben.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van de favoriete maatregelen van Warren Buffet als waarschuwing dat: financieel markten kunnen overgewaardeerd en riskanter zijn.

Venture Capital

risicokapitaal
Durfkapitaal is een vorm van beleggen die gericht is op weddenschappen met een hoog risico, die waarschijnlijk zullen mislukken. Daarom zoeken durfkapitalisten naar hogere opbrengsten. Durfkapitaal is inderdaad gebaseerd op de machtswet, of de wet waarvoor een klein aantal weddenschappen veel zal opleveren voor de grotere aantallen lage rendementen of investeringen die naar nul gaan. Dat is het hele uitgangspunt van durfkapitaal.

Directe buitenlandse investeringen

directe buitenlandse investeringen
Buitenlandse directe investeringen doen zich voor wanneer een persoon of bedrijf een belang van 10% of meer koopt in een bedrijf dat in een ander land actief is. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt dit percentage in dat de investeerder invloed kan uitoefenen op of kan deelnemen aan het bestuur van een onderneming. Wanneer de rente echter lager is dan 10%, definieert het IMF het eenvoudig als een effect dat deel uitmaakt van een aandelenportefeuille. Buitenlandse directe investeringen (FDI) omvatten daarom de aankoop van een belang in een bedrijf door een entiteit die in een ander land is gevestigd. 

Micro-beleggen

micro-investeringen
Micro-investeren is het proces van het regelmatig investeren van kleine hoeveelheden geld. Het proces van micro-investeringen omvat kleine en soms onregelmatige investeringen waarbij het individu terugkerende betalingen kan doen of een forfaitair bedrag kan investeren als geld Wordt beschikbaar.

Meme Investeren

meme-investeren
Meme-aandelen zijn effecten die online viraal gaan en de aandacht trekken van de jongere generatie particuliere beleggers. Meme-beleggen is daarom een ​​bottom-up, gemeenschapsgestuurde benadering van beleggen die zichzelf positioneert als het antoniem van beleggen in Wall Street. Ook wordt bij meme-beleggen vaak gekeken naar aantrekkelijke kansen met een lagere liquiditeit die misschien gemakkelijker in te halen zijn, waardoor brede speculatie mogelijk wordt, aangezien 'meme-investeerders' vaak op zoek zijn naar onevenredig kortetermijnrendementen.

Retailbeleggen

retail-investeren
Beleggen in de detailhandel is de handeling van niet-professionele beleggers die effecten kopen en verkopen voor hun eigen doeleinden. Beleggen in de detailhandel is populair geworden met de opkomst van digitale platforms zonder commissie, waardoor iedereen met een kleine portefeuille kan handelen.

Geaccrediteerde belegger

geaccrediteerde-investeerder
Geaccrediteerde beleggers zijn individuen of entiteiten die geavanceerd genoeg worden geacht om effecten te kopen die niet zijn gebonden aan de wetten die normale beleggers beschermen. Deze kunnen risicokapitaal, angel-investeringen, private-equityfondsen, hedgefondsen, vastgoedbeleggingsfondsen en gespecialiseerde beleggingsfondsen omvatten, zoals die met betrekking tot cryptocurrency. Geaccrediteerde beleggers zijn daarom personen of entiteiten die mogen beleggen in effecten die complex, ondoorzichtig, losjes gereguleerd of anderszins niet geregistreerd zijn bij een financiële autoriteit.

Opstartwaardering

startup-waardering
Opstartwaardering beschrijft een reeks methoden die worden gebruikt om: waarde bedrijven met weinig of geen inkomsten. Daarom is startup-waardering het proces om te bepalen wat een startup waard is. Deze waarde verduidelijkt het vermogen van het bedrijf om aan de verwachtingen van klanten en investeerders te voldoen, gestelde mijlpalen te bereiken en het nieuwe kapitaal te gebruiken om te groeien.

Winst versus cashflow

winst versus cashflow
Winst is het totaal inkomen die een bedrijf genereert uit haar activiteiten. Dit omvat geld uit verkopen, investeringen en andere inkomen bronnen. In tegenstelling tot, geld flow is het geld dat een bedrijf in- en uitstroomt. Dit onderscheid is van cruciaal belang om te begrijpen, aangezien een winstgevend bedrijf er misschien een tekort aan heeft geld en hebben liquiditeitscrises.

Dubbele ingang

dubbele boekhouding
Dubbel boekhouden is de basis van de moderne financiële boekhouding. Het is gebaseerd op de boekhoudkundige vergelijking, waarbij activa gelijk zijn aan verplichtingen plus eigen vermogen. Dat is de fundamentele eenheid om financiële overzichten op te bouwen (balans, inkomen verklaring, en geld stroomoverzicht). Het basisconcept van dubbele invoer is dat een enkele transactie, die moet worden geregistreerd, twee rekeningen raakt.

Balans

balans
Doel van de balans is om te rapporteren hoe de middelen om de activiteiten van het bedrijf uit te voeren zijn verkregen. De balans helpt om het financiële risico van een bedrijf te beoordelen en de eenvoudigste manier om het te beschrijven wordt gegeven door de boekhoudkundige vergelijking (activa = passiva + eigen vermogen).

Winst-en verliesrekening

winst-en verliesrekening
Het inkomen verklaring, samen met de balans en geld stroomoverzicht is een van de belangrijkste financiële overzichten om te begrijpen hoe bedrijven presteren op fundamenteel niveau. De inkomen overzicht toont de opbrengsten en kosten voor een periode en of het bedrijf draait op winst of verlies (ook wel winst- en verliesrekening genoemd).

Kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht
Het geld stroomoverzicht is het derde belangrijkste financiële overzicht, samen met: inkomen verklaring en de balans. Het helpt om de liquiditeit van een organisatie te beoordelen door de geld saldi afkomstig van operaties, investeringen en financiering. De geld stroomoverzicht kan worden opgesteld met twee afzonderlijke methoden: direct of indirect.

Kapitaalstructuur

kapitaalstructuur
De kapitaalstructuur laat zien hoe een organisatie haar activiteiten heeft gefinancierd. Volgens de balans structuur, gewoonlijk kunnen activa van een organisatie worden opgebouwd door middel van eigen vermogen of passiva. Eigen vermogen omvat meestal schenkingen van aandeelhouders en winst reserves. Waar in plaats daarvan verplichtingen kunnen bestaan ​​uit kortlopende (kortlopende schulden) of langlopende (langlopende verplichtingen).

Kapitaaluitgaven

kapitaaluitgaven
Kapitaaluitgaven of kapitaaluitgaven vertegenwoordigen het geld dat wordt uitgegeven aan dingen die kunnen worden geclassificeerd als vaste activa, met een langere termijn waarde. Als zodanig zullen ze worden opgenomen onder de vaste activa, op de balans, en ze zullen in de loop van de jaren worden afgeschreven. de verminderde waarde op de balans wordt ten laste gebracht via de winst en verlies.

Financiële overzichten

jaarrekening
Financiële overzichten helpen bedrijven bij het beoordelen van verschillende aspecten van het bedrijf, van winstgevendheid (inkomen verklaring) tot hoe activa worden ingekocht (balans), En geld instroom en uitstroom (geld stroomoverzicht). Jaarrekeningen zijn ook fiscaal verplicht voor bedrijven. Ze worden ook gebruikt door managers om de prestaties van het bedrijf te beoordelen.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde geld stromen, de fusies en overnames model, en de CCA model.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze zullen ook rekening houden met het totaal waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of propriëtaire technologie.

Financiële verhouding

financiële-ratio-formules

WACC

gewogen gemiddelde kapitaalkosten
De gewogen gemiddelde kapitaalkosten kunnen ook worden gedefinieerd als de kapitaalkosten. Dat is een percentage – na aftrek van het gewicht van het eigen vermogen en de schulden die het bedrijf aanhoudt – dat inschat hoeveel het voor dat bedrijf kost om kapitaal te krijgen in de vorm van eigen vermogen, schuld of beide. 

Financiële optie

financiële opties
Een financiële optie is een contract, gedefinieerd als een derivatentrekking waarde op een reeks onderliggende variabelen (misschien de volatiliteit van het aandeel dat aan de optie ten grondslag ligt). Het bestaat uit twee partijen (optieschrijver en optiekoper). Dit contract biedt het recht van de optiehouder om de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen.

Volgende lezen:

Verbonden videocolleges

Wat te lezen? 

Andere zakelijke bronnen:

Over de auteur

Laat een reactie achter

Scroll naar boven
FourWeekMBA