Kritieke Prestatie Indicatoren

Wat zijn belangrijke prestatie-indicatoren?

Key performance indicators (KPI's) zijn meetbare waarden die bepalen of een organisatie de belangrijkste doelstellingen bereikt. KPI's zijn afhankelijk van een bedrijfsspecifieke context, aangezien elk bedrijf en elke branche zijn eigen kernstatistieken heeft om bij te houden. De keuze van de juiste KPI's die het langetermijnperspectief van het bedrijf positief kunnen beïnvloeden, is inderdaad van cruciaal belang.

Inzicht in de belangrijkste prestatie-indicatoren

Key performance indicators zijn kritische indicatoren voor de voortgang in de richting van het gewenste resultaat. 

Ze bieden ook een focus voor strategische ontwikkeling en creëren een analytische basis voor besluitvorming. Misschien wel het belangrijkste is dat KPI's een bedrijf helpen zijn middelen te richten op acties die er het meest toe doen.

Key performance indicators zijn kwantificeerbare, resultaatgerichte uitspraken. Ze worden gebruikt om het vaak complexe proces van het volgen van prestaties te vereenvoudigen door een groot aantal maatregelen te reduceren tot een paar geselecteerde "sleutel"-indicatoren. 

Als gevolg hiervan worden KPI's gebruikt wanneer het bedrijf zijn prestaties moet evalueren. Dit omvat meestal de prestatie-evaluatie van projecten, plannen, mensen of afdelingen.

De anatomie van een key performance indicator

Elke key performance indicator moet de volgende elementen bevatten:

Een waarde

Wat wordt er gemeten? Maatregelen kunnen strategisch of operationeel zijn. Ze kunnen ook worden geassocieerd met risico's en project- of werknemersprestaties.

Een doel

Wat wil de ondernemer bereiken? Doelen zijn meestal numerieke waarden die gevoelig zijn voor tijd of andere beperkingen.

Een gegevensbron

De gegevens die ten grondslag liggen aan het doel moeten robuust zijn. Er mag geen ruimte zijn voor interpretatie in hoe elke KPI wordt bijgehouden en gemeten.

Rapportagefrequentie

Tot op zekere hoogte zal de rapportagefrequentie afhangen van de specifieke behoeften van de organisatie. Maar het is een goede gewoonte om minstens één keer per maand te rapporteren.

Een key performance indicator maken

Het maken van een KPI vergt wat werk.

Succesvolle key performance indicators kunnen alleen worden opgesteld als een bedrijf een duidelijk en gestructureerd inzicht heeft in zijn ambities.

Nadat dit is vastgesteld, is het een kwestie van deze stappen te volgen:

Stel een duidelijk doel vast

Een bedrijf dat bijvoorbeeld marktleider wil worden, moet duidelijk definiëren wat er nodig is om daar te komen.

Het kan gaan om een ​​omzetstijging van 5% per boekjaar of om een ​​uitbreiding van een assortiment met 15 producten.

Definieer de criteria voor succes

Met andere woorden, wat wordt het doel? Is het haalbaar binnen de gewenste tijd?

Hoe wordt de voortgang bewaakt?

KPI-monitoring in een vroeg stadium is het meest effectief wanneer besluitvormers zich richten op langetermijndoelen met tussentijdse monitoring.

Data verzamelen

Waar staan ​​de gegevens? Zijn er eerdere KPI's die relevante informatie kunnen bevatten?

Hier moet het bedrijf gegevens verzamelen en verzamelen op een centrale locatie.

Bouw de KPI-formule

Hoewel sommige KPI's één metriek meten, zullen de meeste vertrouwen op een combinatie van metrieken die in één enkele berekening zijn opgenomen.

In ieder geval is het belangrijk om formules te bouwen en vervolgens te testen om er zeker van te zijn dat de resultaten zijn wat de business verwacht.

Huidige KPI's

Op een gegeven moment zullen KPI-gegevens moeten worden gesynthetiseerd in een vorm die gemakkelijk te begrijpen is voor anderen.

Een groot aantal KPI-software en -toepassingen kan het bedrijf helpen om representatieve grafieken en diagrammen van de resultaten te maken.

Enkele veelvoorkomende voorbeelden van key performance indicators

Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden van KPI's gegroepeerd per afdeling:

SOLDEN

Aantal nieuwe contracten getekend per periode, gemiddelde conversietijd, aantal gekwalificeerde leads in een sales funnel.

Financiering

Inkomsten groei, brutowinstmarge, operationele cashflow, debiteuren-courant.

Klantenservice

Net Promoter Score (NPS), gemiddelde ticketoplossingstijd, percentage van marktaandeel, gemiddeld terugbetalings- of retourpercentage.

net-promotor-score
De Net Promoter Score (NPS) is een maatstaf voor het vermogen van een product of dienst om mond-tot-mondreclame aan te trekken. NPS is een cruciaal onderdeel van elke verkoop strategie omdat het aantrekken en behouden van klanten betekent dat ze eerder een bedrijf aanbevelen aan anderen.

Operations

Time-to-market, personeelsverloop, orderafhandelingstijd.

Marketing

Maandelijks websiteverkeer, blogdeeltjes die per maand worden gepubliceerd, conversieratio van bestemmingspagina's.

KPI's versus statistieken

KPI's zijn maatstaven die een organisatie gebruikt om de voortgang naar bedrijfskritische doelstellingen bij te houden en te meten.

Het operatieve woord hier is "sleutel", aangezien de gekozen statistieken de belangrijkste zijn en dienen als meetbare benchmarks.

Metrics meten de prestaties en gezondheid van de organisatie in de context van specifieke activiteiten en processen. Hoewel statistieken gerelateerd kunnen zijn aan organisatiedoelstellingen, geven ze minder duidelijkheid over de vraag of het bedrijf voldoende vooruitgang boekt.

Om het belangrijkste verschil tussen elke meting te begrijpen, moet u eerst bedenken dat KPI's een subset van statistieken zijn.

Met andere woorden, alle KPI's zijn statistieken, maar niet alle statistieken zijn KPI's.

Andere verschillen hebben betrekking op communicatie, intentie en focus.

KPI's versus OKR's

Terwijl KPI's statistieken zijn die elk bedrijf kan gebruiken om de voortgang op korte en lange termijn bij te houden.

OKR's is een methode voor het stellen van doelen voor organisaties, die hen helpt agressieve maar haalbare doelen te stellen die door het hele bedrijf worden gedeeld om ze zichtbaar, duidelijk en gedeeld te maken.

wat-is-okr
Andy Grove hielp Intel om in 1997 een van de meest waardevolle bedrijven te worden. In zijn jaren bij Intel bedacht hij een systeem voor management en het stellen van doelen, OKR genaamd, dat staat voor 'objectives and key results'. Durfkapitalist en vroege investeerder in Google, John Doerr, gesystematiseerd in het boek 'Measure What Matters'.

Dus hoewel KPI's algemener zijn, moeten OKR's zeer specifiek, adresseerbaar en haalbaar zijn, maar ook agressief.

KPI's daarentegen kunnen worden gekozen op basis van de structuur van het bedrijf en het helpt vaak om een Northstar, een gerichte KPI die helpt om het bedrijf op korte termijn in een bepaalde richting te sturen.

noord-ster-metrisch
Een North Star metric (NSM) is elke statistiek waarop een bedrijf zich richt om te bereiken groei. Een North Star-statistiek is meestal een belangrijk onderdeel van een effectieve groeihacking strategie, omdat het het geheel vereenvoudigt strategie, waardoor het eenvoudiger wordt om op hoge snelheid uit te voeren. Gewoonlijk is het bij het oppikken van een North Start Metric van cruciaal belang om ijdelheidsstatistieken te vermijden (degenen die niet echt van invloed zijn op het bedrijf) en in plaats daarvan een statistiek te vinden die er echt toe doet voor het bedrijf groei.

Beide tools zijn uiterst belangrijk voor bedrijven, en vooral voor startups, om hun doelen te bereiken en snel te handelen.

Sleutelfaciliteiten:

  • Key performance indicators zijn meetbare waarden die een organisatie helpen te bepalen of zij aan de gestelde doelstellingen voldoet.
  • Key performance indicators bestaan ​​uit vier elementen: een maatregel, een doelstelling, een gegevensbron en een gedefinieerde rapportagefrequentie.
  • Key performance indicators kunnen worden gebruikt om de prestaties van een groot aantal afdelingen bij te houden, waaronder verkoop, financiën, klantenservice, operaties en verkoop.

Verbonden analysekaders

Storingsmodus en effectenanalyse

storing-modus-en-effecten-analyse
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van ontwerpfouten in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.

Agile bedrijfsanalyse

agile-bedrijfsanalyse
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.

Bedrijfswaardering

taxatie
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.

Gepaarde vergelijkingsanalyse

gepaarde-vergelijkingsanalyse
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.

Monte Carlo-analyse

monte-carlo-analyse
de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.

Kosten-batenanalyse

kosten-batenanalyse
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.

CATWOE-analyse

catwoe-analyse
De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie die bedrijven vraagt ​​om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De KATTWEE analyse is een diepgaande en holistische benadering van probleemoplossing omdat het bedrijven in staat stelt om alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit de gebruikelijke denkwijzen die anders een belemmering zouden vormen groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE analyse stelt bedrijven in staat meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.

VTDF-framework

concurrentie-analyse
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrent analyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Pareto-analyse

pareto-principe-pareto-analyse
De Pareto-analyse is een statistische analyse gebruikt in zakelijke besluitvorming die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste impact hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.

Vergelijkbare analyse

vergelijkbare-bedrijfsanalyse
Een vergelijkbaar bedrijf analyse is een proces dat de identificatie van vergelijkbare organisaties mogelijk maakt om te worden gebruikt als een vergelijking om de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf te begrijpen. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Van het vergelijkbare bedrijf analyse het is mogelijk om het competitieve landschap van de doelorganisatie te begrijpen.

SWOT-analyse

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.

PESTEL-analyse

pestel-analyse
De PESTEL analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt potentiële bedreigingen en zwakheden te identificeren die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een ​​breder en beter begrip te krijgen van de algemene verkoop milieu.

Business Analysis

bedrijfsanalyse
Bedrijven analyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijf analyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.

Financiële structuur

financiële structuur
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.

Financiële modellering

financiële modellering
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.

Value Investing

waardebeleggen
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.

Buffet-indicator

buffet-indicator
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.

Financiële Analyse

financiële boekhouding
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.

Postmortale analyse

post-mortem-analyse
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.

Retrospectieve analyse

retrospectieve-analyse
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.

Root Cause Analysis

root-cause-analyse
In wezen een oorzaak analyse omvat het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.

Blindspotanalyse

blindspot-analyse

Break-even analyse

break-even-analyse
een break-even analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om zijn productiekosten te dekken. Een break-even analyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om de initiële investering te dekken of terug te verdienen. 

Beslissingsanalyse

beslissingsanalyse
Stanford University Professor Ronald A. Howard eerste gedefinieerde beslissing analyse als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard vele doctoraatsthesissen over dit onderwerp begeleid over onderwerpen als de verwijdering van nucleair afval, investeringsplanning, orkaanzaaien en onderzoek strategie. Beslissingsanalyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.

DESTEP-analyse

destep-analyse
Een DESTEP-analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP-analyse is een uitbreiding van de populaire PEST-analyse die is gemaakt door Francis J. Aguilar, professor aan de Harvard Business School. De DESTEP-analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.

STEEP-analyse

steile analyse
De STEEP-analyse is een hulpmiddel om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf kerngebieden waarop de analyse zich richt: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, milieu/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.

STEEPLE-analyse

toren-analyse
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.

Op activiteiten gebaseerd beheer

activiteit-gebaseerd-management-abm
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.

PMESII-PT-analyse

pmesii-pt
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een ​​meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.

RUIMTE-analyse

ruimte-analyse
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning. 

Lotus-diagram

lotusdiagram
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.

Functionele ontbinding

functionele ontleding
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."

Multi-criteriumanalyse

multi-criteria-analyse
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.

Analyse van belanghebbenden

stakeholder-analyse
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.

Strategische analyse

strategische analyse
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.

Gerelateerde strategieconcepten: Go-to-market-strategieMarketing StrategyBedrijfsmodellenTechnische bedrijfsmodellenTaken die nog gedaan moeten wordenDesign ThinkingLean startup-canvasWaardeketenValue Proposition CanvasEvenwichtige scorekaartBedrijfsmodel CanvasSWOT-analyseGrowth HackingBundelenOntbundelingbootstrappingVenture CapitalPorter's Five ForcesAlgemene strategieën van PorterPorter's Five ForcesPESTEL-analyseSWOTPorter's diamanten modelansoffTechnologie-adoptiecurveSLEPENSOAREvenwichtige scorekaartOKR'sAgile methodologieWaarde voorstelVTDF-frameworkBCG MatrixGE McKinsey-matrixKotter's 8-stappen veranderingsmodel.

Hoofdgidsen:

Over de auteur

Scroll naar boven
FourWeekMBA